اردو غزل

 1. عاطف ملک
 2. عاطف ملک
 3. عاطف ملک
 4. عاطف ملک
 5. عاطف ملک
 6. عاطف ملک
 7. عاطف ملک
 8. عاطف ملک
 9. عاطف ملک
 10. عاطف ملک
 11. عاطف ملک
 12. عاطف ملک
 13. سید افتخار احمد رشکؔ
 14. عاطف ملک
 15. عاطف ملک
 16. عاطف ملک
 17. عاطف ملک
 18. طارق شاہ
 19. عاطف ملک
 20. عاطف ملک