غزل

 1. عاطف ملک
 2. محمد تابش صدیقی
 3. محمد تابش صدیقی
 4. محمد تابش صدیقی
 5. محمد تابش صدیقی
 6. عاطف ملک
 7. عاطف ملک
 8. محمد تابش صدیقی
 9. طارق شاہ
 10. محمد تابش صدیقی
 11. محمد تابش صدیقی
 12. طارق شاہ
 13. محمد تابش صدیقی
 14. عاطف ملک
 15. محمد تابش صدیقی
 16. عاطف ملک
 17. محمد تابش صدیقی
 18. فقیر شبّیر احمد چشتی
 19. طارق شاہ
 20. عاطف ملک