کرکٹ

 1. عثمان رضا
 2. عثمان رضا
 3. قمراحمد
 4. نبیل
 5. کاشفی
 6. عثمان رضا
 7. عثمان رضا
 8. نبیل
 9. نبیل
 10. عثمان رضا
 11. وجی
 12. ابوشامل
 13. ساجداقبال
 14. عمار ابن ضیا