کرکٹ

 1. نبیل
 2. کاشفی
 3. عثمان رضا
 4. عثمان رضا
 5. نبیل
 6. نبیل
 7. عثمان رضا
 8. وجی
 9. ابوشامل
 10. ساجداقبال
 11. عمار ابن ضیا