میر

 1. فرخ منظور
 2. فرخ منظور
 3. طارق شاہ
 4. سین خے
 5. فرخ منظور
 6. فرخ منظور
 7. منہاج علی
 8. فرخ منظور
 9. فرخ منظور
 10. سردار محمد نعیم
 11. فرخ منظور
 12. سردار محمد نعیم
 13. محمد تابش صدیقی
 14. فرخ منظور
 15. فرحان محمد خان
 16. فرحان محمد خان
 17. فرحان محمد خان
 18. طارق شاہ
 19. فرحان محمد خان
 20. محمد تابش صدیقی