حیدر علی آتش

 1. فرخ منظور
 2. طارق شاہ
 3. کاشفی
 4. کاشفی
 5. فرخ منظور
 6. فرخ منظور
 7. کاشفی
 8. کاشفی
 9. کاشفی
 10. کاشفی
 11. فرخ منظور
 12. دل پاکستانی
 13. فرخ منظور
 14. محمد وارث
 15. فرخ منظور
 16. فرخ منظور
 17. فرخ منظور
 18. سیفی
 19. سیفی