یوم آزادی

 1. محمد تابش صدیقی
 2. نیرنگ خیال
 3. محمد تابش صدیقی
 4. عبداللہ امانت محمدی
 5. فرقان احمد
 6. محمد تابش صدیقی
 7. محمداحمد
 8. عندلیب
 9. قیصرانی
 10. حسیب نذیر گِل
 11. الف نظامی
 12. میر انیس