عباس تابش

 1. محمد مبین امجد
 2. شیزان
 3. شیزان
 4. شیزان
 5. نیرنگ خیال
 6. فلک شیر
 7. فلک شیر
 8. محمد بلال اعظم
 9. معاویہ وقاص
 10. معاویہ وقاص
 11. معاویہ وقاص
 12. معاویہ وقاص
 13. طالوت
 14. پیاسا صحرا
 15. حجاب
 16. حجاب
 17. محبوب خان
 18. عیشل
 19. فرخ منظور
 20. فرحت کیانی