اقتباس

 1. عباس رضا
 2. سردار محمد نعیم
 3. عبداللہ محمد
 4. محمد تابش صدیقی
 5. عبداللہ محمد
 6. نظام الدین
 7. سید فصیح احمد
 8. سید فصیح احمد
 9. ملک محمد اسد
 10. ملک محمد اسد
 11. ساقی۔
 12. اینجل
 13. الم
 14. محمد وارث
 15. خواجہ طلحہ