خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار

کاشفی

محفلین
فصل بهار
(علامہ اقبال)
خیز که در کوه و دشت خیمه زد ابر بهار
مست ترنم هزارطوطی و دراج و سار
 
Top