نوری نستعلیق

  1. محمد شکیل عطاری
  2. ناظم رضا مصباحی
  3. قیس
  4. ناظم رضا مصباحی
  5. نبیل
  6. محمد آصف
  7. ابوشامل
  8. نبیل