جمیل نوری نستعلیق

 1. یاسر حسنین
 2. عباس رضا
 3. عباس رضا
 4. محمد شکیل عطاری
 5. عامر فاروق
 6. ناظم رضا مصباحی
 7. شاہد رضا خان
 8. عامر فاروق
 9. آصف اثر
 10. قیصرانی
 11. ابوشامل
 12. نبیل
 13. نبیل