اردو فونٹس

  1. ناظم رضا مصباحی
  2. شاکرالقادری
  3. شاکرالقادری
  4. شاکرالقادری
  5. شاکرالقادری
  6. ابوشامل
  7. شاکرالقادری