اسکین دستیاب چند کتب

حسان خان

لائبریرین
اردو

عہدِ عثمانی میں اردو کی ترقی - ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور

سفرنامۂ افغانستان - خواجہ حسن نظامی

لغاتِ افغانی - سید راحت اللہ راحت زاخیلی

فارسی

مدارسِ جدید در دورۂ قاجاریہ: بانیان و پیشروان

از پست و بلندِ ترجمہ - کریم امامی

سیاست و غزالی: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

سیاست و غزالی: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

تاریخِ پوشاکِ ایرانیان: از ابتدائے اسلام تا حملۂ مغول

رحمت و غضبِ الٰہی در مثنویِ معنوی - حمیدہ حجازی

فرہنگِ عوام: یا تفسیرِ امثال و اصطلاحاتِ زبانِ پارسی - امیر قلی امینی

مجموعۂ رسائلِ عرفانی - میرزا قاسم علی اخگر حیدرآبادی

عشقِ پُرشورِ شہریار و پری

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ اول - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ دوم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ سوم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ چہارم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ پنجم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ ششم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ ہفتم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ ہشتم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کلیاتِ شمس یا دیوانِ کبیر: جلدِ نہم و دہم - مولانا جلال الدین محمد مشہور بہ مولوی

کامل ترین شرحِ ہدایہ: جلدِ اول - سید حسین ایرانی

کامل ترین شرحِ ہدایہ: جلدِ دوم - سید حسین ایرانی

اشعارِ گزیدۂ فرّخی سیستانی: برائے دبیرستانہا

دیوانِ اشعار منسوب بہ حضرتِ امیرالمؤمنین علی علیہ السلام: با ترجمۂ منظوم (فارسی + عربی)

از فنِ نگارش تا ہنرِ نویسندگی

قصیدۂ عشقیہ در حقیقتِ عشقِ الٰہی - سید قطب الدین نیریزی شیرازی (عربی + فارسی ترجمہ)

ولد نامہ - سلطان ولد

داراب نامہ: جلدِ اول - مولانا شیخ حاجی محمد بن شیخ احمد بن مولانا علی بن حاجی محمد المشہور بہ بے غمی

داراب نامہ: جلدِ دوم - مولانا شیخ حاجی محمد بن شیخ احمد بن مولانا علی بن حاجی محمد المشہور بہ بے غمی

اقبال نامۂ جہانگیری

ادب در فن - محمود طرزی

کلمات الشعراء - محمد افضل بن محمد معصوم سرخوش لاہوری

گزینۂ اشعارِ سیمین بہبہانی

دیوانِ ابوالقاسم حالت

کارنامۂ دکتر معین - عبداللہ نصری

کارنامۂ ہمائی - عبداللہ نصری

مثنویِ معنوی - مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی

ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام: و چند نمونہ از آثارِ آن در ادبیاتِ عربی و سلامی - دکتر محمد محمدی

فرہنگِ لغات و ترکیبات و تعبیراتِ دیوانِ ناصر خسرو: مجلّدِ اول

فرہنگِ لغات و ترکیبات و تعبیراتِ دیوانِ ناصر خسرو: مجلّدِ دوم

شہر آشوب - مولانا لسانی شیرازی

فردوسی نامہ: مردم و فردوسی - سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

قفقاز و سیاستِ امپراتوریِ عثمانی (فارسی ترجمہ)

دیوانِ صائب تبریزی: جلدِ اول

دیوانِ صائب تبریزی: جلدِ دوم

تحفۃ العراقین - خاقانی شروانی

دورۂ کاملِ بیست مقالۂ قزوینی - میرزا محمد خان بن عبدالوہاب قزوینی

شہادتِ حضرتِ امام حسین

سالِ خون، سالِ شہادت - عبدالقہار عاصی

بحرالاسرار فی مناقب الاخیار: بخشِ بلخ - محمود بن امیر ولی

دیوانِ ملا ہادی سبزواری

اخلاقِ عالم آرا: اخلاقِ محسنی - محسن فانی کشمیری

چند نامہ بہ شاعری جوان - راینر ماریا ریلکہ، پرویز ناتل خانلری (فارسی ترجمہ)

دیوانِ ابو منصور محمد بن احمد دقیقی طوسی

جایگاہِ مناطقِ اطرافِ دریائے خزر در تاریخِ جہانِ اسلام - واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد (فارسی ترجمہ)

پزشکانِ نامیِ فارس - دکتر محمد تقی میر

تفسیرِ قرآنِ مجید: نسخۂ محفوظ در کتاب خانۂ دانشگاہِ کامبریج: جلدِ اول

رباعیاتِ خیام (طرب خانہ) - یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی، استاد علامہ جلال الدین ہمائی

زندگی و مرگِ پہلوانان در شاہنامہ - محمد علی اسلامی ندوشن

دیوانِ اشعارِ درویش عبدالمجید شکستہ نویس

داستانِ مرغان: متنِ فارسیِ رسالۃ الطیر

دیوانِ اشعار و رسائلِ شمس الدین محمد اسیری لاہیجی

سخن رانی ہائے نخستین کنگرۂ شعر در ایران: دفترِ نخست

سلطنتِ غزنویان - خلیل اللہ خلیلی

فرہنگِ معاصرِ فارسی: یک جلدی

فردوسی نامہ: مردم و قہرمانانِ شاہنامہ - سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

مقالاتِ مجمعِ بزرگداشتِ کمال خجندی: جلدِ اول

سفرنامۂ قفقاز و ایران - ارنست اورسل (فارسی ترجمہ)

عبید زاکانی: لطیفہ پرداز و طنز آورِ بزرگِ ایران

دیوانِ کاملِ فروغی بسطامی

ساقی نامہ و مثنویِ ریاض الفتوح - میر فتّاح مراغی اشراق

زمانہ، زندگی و کارنامۂ بیہقی - مریلین والدمن (فارسی ترجمہ)

کارنامۂ بزرگداشتِ بزرگانِ علم و ادبِ ایران

غرغشت یا گرشاسپ - احمد علی کہزاد

دیوانِ ابوالعینک - ابوالقاسم حالت

ادب و نگارش

کارنامۂ چہل سالہ - محمد علی اسلامی ندوشن

بوستان - سعدی شیرازی (فارسی + انگریزی ترجمہ)

سعدی نامہ

کیمیائے سعادت - امام محمد غزالی

فرہنگِ فارسی: جیبی - استاد حسن عمید

نام آورانِ آذربائجان: جلدِ اول - زہرہ وفائی

نام آورانِ آذربائجان: جلدِ دوم - زہرہ وفائی

نام آورانِ آذربائجان: جلدِ سوم - زہرہ وفائی

نام آورانِ آذربائجان: جلدِ چہارم - زہرہ وفائی

نام آورانِ آذربائجان: جلدِ پنجم - زہرہ وفائی

پانصد سالِ چالدران: یا پیوندِ ایران و ترکیہ در مسئلۂ شرق - رسول داغسر

شرحِ شطحیات - شیخ روزبہان بقلی شیرازی

حیاتِ سید جمال الدین افغانی (فارسی)، تتمۃ البیان فی تاریخ الافغان (فارسی ترجمہ)

مجاہدِ قہرمان ابراہیم بیگ لقی

اختصاری از جغرافیائے عمومیِ افغانستان - پوہاند محب اللہ رحمتی

خاطراتِ ظفر حسن ایبک: افغانستان از سلطنتِ امیر حبیب اللہ خان تا صدارتِ سردار محمد ہاشم خان (فارسی ترجمہ)

ہنوز عشق۔۔۔: مجموعۂ اشعارِ جعفر محمد ترمذی

مختصر پیرامونِ زندگی نامۂ امیر حبیب اللہ کلکانی - شاہ آقا مجددی

نگارنامۂ منشی

دیوانِ شائق جمال

دیوانِ میر ہوتک 'افغان'

حسینی و شبستری در راہِ گلشنِ راز - عبدالغفور رجا

ارمغانِ شیرین - شیرین غزنوی

خلوت گاہِ راز - احمد طارق 'عشرتی'

نغمۂ بسمل - استاد گل آغا 'بے رنگ'

خداوندِ دانش و سیاست: خواجہ نصیرالدین طوسی - اقبال یغمائی

گزیدۂ اشعارِ مسعود سعد: با شرحِ لغات و ترکیبات

عربی

تتمۃ البیان فی تاریخ الافغان - السید جمال الدین الافغانی
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

اردو نثر کے ارتقا میں لاہور کی خدمات: تحقیقی و تنقیدی جائزہ

اردو قصیدہ کا تہذیبی و فنّی مطالعہ

اردو نعت

تذکرۂ خانوادۂ ولی اللہی - سرسید احمد خاں

اردو میں منقبت نگاری

مالدیپ کی حضارۃ اور ادب پر اسلام کے اثرات

شورش کاشمیری: احوال و آثار

سندھ کے اردو نثر نگار

اردو کی ترقی میں اولیائے سندھ کا حصہ

اردو میں قرآنی تراجم و تفاسیر: ایک تاریخی جائزہ

تدوینِ کلیاتِ شعرِ ناسخ

منیر شکوہ آبادی: حیات اور شاعری

عہدِ نبوی کی نعتیہ شاعری

باقیاتِ شعرِ اقبال کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

کلیاتِ میر سوز

برِ صغیرِ پاک و ہند میں عربی نعتیہ شاعری

عربی اور اردو شاعری میں لیلیٰ مجنوں کی داستانوں کا تقابلی مطالعہ

اردو نعت کا ہیئتی مطالعہ

نسیم حجازی کی تاریخی ناول نگاری کا تحقیقی اور تنقیدی تجزیہ

سید اشرف جہانگیری سمنانی کی علمی، دینی اور روحانی خدمات کا تحقیقی جائزہ

میرزا یگانہ: شخصیت اور فن

مکاتیبِ حالی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

خلفائے بنو عباس کے مذہبی رجحانات: ۱۳۲ھ تا ۲۴۷ھ

اردو شاعری میں قرآنی تلمیحات

مضامینِ شرر: حواشی و تعلیقات

بیسویں صدی کے فارسی افسانے کا اردو افسانے سے تقابل

عبدالحلیم شرر کی غیر افسانوی نثر: تحقیقی و تنقیدی جائزہ

جاوید نامہ - مقدمہ، حواشی و تعلیقات

اقبال کا ذوقِ جمال

اصغر گونڈوی: آثار و افکار

اقبال کی اردو شاعری: فنی محاسن کا تحقیقی و لسانی مطالعہ

میر سوز: آثار و افکار

اردو میں اصطلاحات سازی کی کوششوں کا جائزہ

ماہرالقادری: حیات اور ادبی کارنامے

دکنی اردو کی منظوم داستانیں

مومن دہلوی

غلام ہمدانی مصحفی: حیات و فن

اردو شعراء کی فارسی اور اردو شاعری کا تقابلی مطالعہ

شروحِ کلامِ اقبال: تحقیقی و تنقیدی جائزہ

ائمۂ اربعہ کے اصولِ اجتہاد: تقابلی مطالعہ

فارسی

بخشی از تفسیری کہن

خواجہ نصیرالدین طوسی: آسمانِ ہنر و آفتابِ زمین - پناہی سمنانی

گزیدہ ای از نظم و نثرِ فارسی: جلدِ اول

حکایتِ امیر ارسلانِ نامدار - محمد رضا شمس

امیر ارسلانِ نامدار و ملکۂ فرّخ لِقا - محمد علی نقیب الممالک

زنانِ سخنور و نامورِ افغانستان - محمد حلیم تنویر

دستورِ زبانِ فارسی: مقدمۂ قاموس المعارف - میرزا محمد علی مدرس تبریزی خیابانی

فرہنگِ معاصرِ کیمیا: فارسی-انگلیسی - کریم امامی

مناجات و نصائحِ خواجہ عبداللہ انصاری

دیوانِ اشعارِ ابنِ یمین فریومدی

تاریخ نویسیِ فارسی در دورۂ تیموریانِ متأخر - مصطفیٰ حیدر زیدی

مرآۃ الاولیاء - شیخ محمد شعیب

کلیاتِ مولانا اصغر علی روحی

عنصرِ فارسی در زبانِ پشتو - سید عظیم شاہ بخاری

دیوانِ غزلیاتِ میرزا محمد حسن قتیل لاہوری

تحقیق دربارۂ احوال و آثارِ فارسیِ حضرت سلطان باہو و نظری در افکارِ وی - سلطان الطاف علی

مرآۃ الاصطلاح - آنند رام مخلص

ہجو و مزاح در شعرِ فارسی: از آغاز تا حافظ - عبدالحمدی خواجہ یزدانی

عہدِ تیموریانِ ہرات - عبداللہ کارگر

دقیقی نامہ

سنگرستان - محمد حنیف 'حنیف بلخی'

پراگندہ: منتخبِ اشعارِ شعرائے فارسی زبانِ ہند، پاکستان، افغانستان و ایران - عبدالغفور رجا

نظری بہ عرفانِ بیدل - عبدالغفور رجا

احوال و آثارِ فریدون تولّلی

مرآۃ العالَم: آرائشِ ہفتم - بختاور خان

علامہ اقبال در عرصۂ ادبیات و فرہنگِ افغانستان

تحلیلِ کشف المحجوب و شرحِ احوالِ ابوالحسن علی بن ابی علی عثمان الجلّابی الہجویری الغزنوی

دیباچۂ دیوانِ غرۃ الکمال - امیر خسرو

آغاز و ارتقائے دستور نویسیِ فارسی در شبہِ قارّۂ پاکستان و ہند

خلاصۃ المناقب: در شرحِ احوالِ رہبرِ کشمیر سید علی ہمدانی المعروف بہ شاہِ ہمدان - نورالدین جعفری بدخشی

تصحیحِ قصائد و غزلیاتِ فارسیِ صدرالدین فائز و سبکِ شعرِ او

بررسیِ شخصیت، فکر و ہنرِ داستان نویسیِ جلال آلِ احمد

تجزیہ و تحلیلِ ملفوظاتِ عارفان در شبہِ قارّہ: از آغازِ دورۂ اسلامی تا پایانِ عہدِ مغول

تذکرۂ نوشاہی

مثنویِ رسالۂ نسبت - ملا شاہ بدخشی

تاریخِ شعر و سخنورانِ فارسی در لاہور: از ظہورِ اسلام تا عصرِ شاہجہان

کلیاتِ محمد سعید اشرف مازندرانی

مطالبِ اخلاق و حِکَمی در ادبیاتِ فارسی: از آغازِ دور‌ۂ اسلامی تا دورۂ تیموری

دیوانِ قزلباش خان امید

انگریزی

Khwaju of Kirman - Muhammad Jamshid Ali Rathor

Persian Poets of Kashmir of Moghal Period

Iqbal And The Afghan - Zahoor Ahmad Awan
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

علمِ عروض اور اردو شاعری

پاکستان میں نعتیہ شاعری کا تحقیقی جائزہ

مرزا دبیر: سوانح و کلام

اردو غزلیات میں فارسی تلمحیات و تراکیب: لسانی و تحقیقی مطالعہ

اردو نثر پر تصوف کے اثرات

دیوانِ غمگین

کلامِ ولی کا فنی و لسانی جائزہ

اردو میں سیرتِ نبوی کا سرمایہ

مکتوباتِ امیر مینائی کا تحقیقی جائزہ

نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ

دیوانِ حافظ کے اردو تراجم اور شرحوں کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

سعادت یار خان رنگین: حیات و کلام

مقالاتِ حافظ محمود شیرانی: حواشی و تعلیقات

نواب محبت خان محبت: احوال و آثار

اردو ادب میں طنز و مزاح

فرہنگِ محمد قلی قطب شاہ مع حواشی و تعلیقات

پاکستان میں دفتری اردو کا تجزیاتی مطالعہ

اردو سلام نگاری کا تاریخی اور فکری جائزہ

عِیارالشعراء کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ

اردو میں علمِ بیان اور علمِ بدیع کے مباحث: تحقیقی و تنقیدی جائزہ

وسطی ایشیا میں اسماعیلی دعوت: تاریخی تناظر میں ایک مطالعہ

اردو حمد و نعت پر فارسی شعری روایت کا اثر

اردو شاعری کا دینی پس منظر

وسطِ ایشیا میں اسلام کا ارتقا اور فروغ: چھٹی صدی ہجری تک

کلامِ اقبال میں فکری تسلسل کی تلاش

اردو نظم پر اقبال کے اثرات

تفسیر نویسیِ فارسی در شبہِ قارّہ (اردو + فارسی)

اردو کی نعتیہ شاعری میں مولانا احمد رضا خان کی انفرادیت و اہمیت

اقبال کے شعری اسلوب کا تجزیاتی مطالعہ

ز خ ش کی حیات و شاعری کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ

مکتوباتِ مولوی محمد حسین آزاد کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ

پنجاب میں اردو ادب کا ارتقا: ۱۸۴۹ سے ۱۹۱۴ تک

اردو میں قطعہ نگاری

فارسی

شرحِ احوال و آثارِ میر قمرالدین منّت دہلوی و تصحیحِ دیوانِ فارسیِ وی

بررسیِ تاریخ نویسیِ فارسی در شبہِ قارّہ

دیوانِ سعید خان ملتانی: قصائد و غزلیات

شرحِ احوال و آثارِ ملک الشعراء محمد تقی بہار

نقوشِ خیال: قصائدِ غرۃ الکمال - امیر خسرو دہلوی

ترتیب و تصحیحِ نامہ ہا و نوشتہ ہائے محمد جلال الدین طباطبائی

دیوانِ اعظم بہاولپوری

اثراتِ زبان و ادبِ فارسی بر بلوچستانِ موجود

سرودہ ہائے پیر سید نصیرالدین گیلانی گولروی و بررسیِ ہنر و اندیشۂ وی

تأثیرِ سنائی و عطار در مولوی

تأثیرِ ہنر و اندیشۂ علامہ محمد اقبال در شعرائے فارسی گوئے شبہِ قارّہ و ایران

تأثیرِ دانشمندانِ ایران و آسیائے مرکزی بہ ادبیاتِ فارسی در شبہِ قارّہ

شرحِ حال و نقد و بررسیِ تالیفاتِ فارسیِ وارستہ

روابطِ فرہنگی و اجتماعی و سیاسیِ ایران و پاکستان: از زمانِ ہخامنشی تا آخرِ ساسانیان

آثارِ ادبیِ علی شریعتی: نقد و بررسی

نیستانِ ارغوانی - ماہ رخ نیاز

دریا در شبنم - پروین پژواک

اعجازِ عشق: اشعارِ منتخب - تنہا کابلی

دیوانِ شعری بنامِ سنگرِ قلمی - عبدالاحد بارکزوی

متونِ نظمِ تعلیمی - عبدالغنی برزین مہر

کلیاتِ کتابِ رستم نامہ

احوال و آثارِ میرزا عبدالقادر بیدل - دکتور عبدالغنی (فارسی ترجمہ)

خراسان: مجلّۂ مطالعاتِ زبان و ادبیات: ویژۂ بیدل

عشق و جوانی - حیدر پنجشیری

جلوہ ہائے جان بخش - محمد یونس قلندرزادہ

ہمان یوسف! ہمان بازار! گزینۂ شعرہائے احمد ضیاء رفعت

دیوانِ دارا شکوہ

در مکتبِ استاد - ضیاءالدین سجادی

تصوفِ ایرانی در منظرِ تاریخیِ آن - عبدالحسین زرین کوب (فارسی ترجمہ)

صنعتِ سخن (روسی خط)

سخنورانِ دروازی - احمد نجیب بیضائی

نوادر الوقایع - احمد دانش (روسی خط)

حالات و سخنانِ شیخ ابوسعید فضل اللہ بن ابی الخیر المیہنی

شعر و ادبِ فارسی در کشورہائے ہمسایہ (آسیائے صغیر) تا سدۂ دہمِ ہجری

الکلام اللطیف: شرحِ فارسی بر تصریف - سید محمد جواد ذہنی تہرانی

رہ آوردِ معنوی: یا شرحِ اشعارِ مشکلہ و حکایاتِ مثنویِ مولوی

دیوانِ سیدّائے نسفی

کلیاتِ آثارِ سیّدائے نسفی

مرشد و مرید: مکاتباتِ عبدالرحمٰن اسفراینی با علاءالدین سمنانی

کلیاتِ میر غلام علی مائل تتوی

علما و شعرائے بوسنی و ہرزگوین - محمد خانجی بوسنوی (فارسی ترجمہ)

شعرِ فارسی در بلوچستان

سندھی

فارسي شاعريءَ جو سنڌي شاعريءَ تي اثر

انگریزی

A History of Persian Prose in Sindh

Insha Literature in Persian: A Critical Study

Khaqani: His Life and Works

Abul Fadl: His Life and Works

A Critical Appreciation of Arabic Mystical Poetry

Persian Literature During The Period of Shah Jahan
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

ایرانی ادب - ڈاکٹر ظہورالدین احمد

فارسی

الانسان الکامل - عزیزالدین نسفی

دیوانِ کاملِ ناصرالدین شاہ قاجار 'ناصر'

دیوانِ سید عمادالدین نسیمی

دیوانِ عمید - فضل اللہ عمید لویکی

دیوانِ دہقان سامانی

دیوانِ مشتاق اصفہانی

ہدیۃ الخیر: شرحِ عرفانیِ احادیثِ نبوی - بہاءالدولہ نوربخش

دیوانِ فکاہیاتِ روحانی

شرحِ سودی بر بوستانِ سعدی: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

شرحِ سودی بر بوستانِ سعدی: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

تذکرۃ الاولیاء - شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

بزمِ ایران - سید محمد رضا طباطبائی یزدی

داستان ہائے برگزیدہ - سید محمد علی جمال زادہ

شرحِ فصوص الحکم: جلدِ اول - تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی

شرحِ فصوص الحکم: جلدِ دوم - تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی

دیوانِ حاج ملا ہادی سبزواری

دیوانِ حکیم فرخی سیستانی

دیوانِ استاد عنصری بلخی

دیوانِ غنی کشمیری

دیوانِ امیر شاہی سبزواری

احوال و آثارِ میرزا اسداللہ خان غالب - محمد علی فرجاد

رقعاتِ حکیم ابوالفتح گیلانی

گلستان - سعدی شیرازی (روسی خط)

کلیاتِ میرزا جلال اسیر

دیوانِ عاشق اصفہانی

دیوانِ مولانا محمد صوفی مازندرانی

دیوانِ حکیم مختاری غزنوی

دیوانِ قاضی سعید قمی

دیوانِ زرگر اصفہانی

دیوانِ سید حسن غزنوی ملقب بہ اشرف

دیوانِ واجد شیرازی

دیوانِ زیرک اصفہانی

دیوانِ نجیب کاشانی

دیوانِ نثار گرمرودی

دیوانِ غزلیاتِ خواجہ معین الدین چشتی

دیوانِ رفعت سمنانی

دیوانِ انوری

تحریرِ تاریخِ وصّاف

حِلیۂ حُلل: یا رسالۂ کبیر - نورالدین عبدالرحمٰن جامی

اندر غزلِ خویش نہان خواہم گشتن: سماع نامہ ہائے فارسی - نجیب مائل ہروی

ذیلی بر برہانِ قاطع یا فرہنگِ لغاتِ بازیافتہ - استاد محمد امین ادیب طوسی

مقامِ شیخ فخرالدین ابراہیم عراقی در تصوفِ اسلامی - محمد اختر چیمہ

فرہنگِ نام آواہا در زبانِ فارسی

دیوانِ غبار ہمدانی

مثنوی ہائے عرفانیِ امیر حسینی ہروی

طنز و شوخ طبعی در ایران و جہانِ اسلام

دقائق الحقائق - شیخ احمد رومی

مولانا جلال الدین: زندگی، فلسفہ، آثار و گزیدہ ای از آنہا - عبدالباقی گولپینارلی (فارسی ترجمہ)

سفرنامۂ افغانستان - سید سلیمان ندوی (فارسی ترجمہ)

کویرِ اندیشہ - پژمان بختیاری

فرہنگِ فارسی-عربی

یدِ بیضاء - یا بخشی از دیوانِ ذکائی بیضائی

لوامعِ جامی: شرحِ قصیدۂ خمریۂ ابن فارض

مجموعۂ رسائلِ فارسیِ خواجہ عبداللہ انصاری

منطق الطیر - شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

نگاہی بہ تاریخِ ادبِ فارسی در ہند

ینبوع الاسرار فی نصائح الابرار - کمال الدین حسین خوارزمی

فارسی و تاریخِ ادبیات

موجِ ز خود رستہ: مجموعۂ مقالاتِ ہمایشِ بین المللیِ بزرگداشتِ یکصد و سی و دومین سالِ تولدِ علامہ اقبالِ لاہوری: جلدِ اول

موجِ ز خود رستہ: مجموعۂ مقالاتِ ہمایشِ بین المللیِ بزرگداشتِ یکصد و سی و دومین سالِ تولدِ علامہ اقبالِ لاہوری: جلدِ دوم

زین الاخبار - ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود گردیزی، محمد ناظم

زین الاخبار - ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود گردیزی، عبدالحی حبیبی

ہادی المضلّین

دیوانِ حزین لاہیجی

آفتابِ نہانِ خاقانی: شرح و ترجمۂ اشعارِ عربیِ خاقانی

شجرۂ پیر پتان حاجی محمد سعید لاہوری

شروحِ سوانح العشاق

شمار و مقدار در زبانِ فارسی

زیبِ سخن: یا علمِ بدیعِ فارسی: مجلدِ دوم

ہنجارِ گفتار: در فنِ معانی و بیانِ بدیعِ فارسی

عیاری از خراسان - خلیل اللہ خلیلی

دیوانِ شمس الشعرا سروش اصفہانی: جلدِ اول

دیوانِ شمس الشعرا سروش اصفہانی: جلدِ دوم

فرہنگِ غیاث اللغات: جلدِ نخست - غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری

فرہنگِ غیاث اللغات: جلدِ دوم - غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

منتخب العالم - منیر شکوہ آبادی

فارسی

نکتہ ہا و نقدہا

گنجینۂ عرفان

دفترِ ایام: مجموعۂ گفتارہا، اندیشہ ہا و جستجوہا - عبدالحسین زرین کوب

دستورالاعقاب - میرزا مہدی نواب تہرانی

دستورِ زبانِ فارسیِ پنج استاد

دستورِ مفصلِ امروز

احوال و آثارِ ابوریحان بیرونی - ذبیح اللہ صفا

ساختِ زبانِ فارسی - احمد ابومحبوب

راہنمائے ادبیاتِ عرب

دستورِ زبانِ فارسی - محمد جواد شریعت

دورۂ کاملِ مثنویِ معنوی

کشف الاسرار و مطلع الانوار: شرحِ ابیاتی از مثنویِ معنوی - حسن ظریفی چلبی

کتابِ دیاربکریہ - ابوبکر تہرانی

مجموعۂ مقالاتِ کنگرۂ بزرگداشتِ ابن یمین فریومدی

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ اول

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ دوم

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ سوم

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ چہارم

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ پنجم

نثر و شرحِ مثنوی: دفترِ ششم

آثارِ وثوق: نمونہ ہائی از نظم و نثرِ وثوق الدولہ

۸۰۰ غزلِ دل آشوب - مولانا جلال الدین بلخی (روسی خط)

نخبۃ العرفان - ہادی حائری

بخارا: دستاوردِ قرونِ وسطیٰ (فارسی ترجمہ)

یوسف و زلیخا - فردوسی

دفترِ صہبا: جلدِ اول - ابراہیم صہبا

دفترِ صہبا: جلدِ دوم - ابراہیم صہبا

تُرکان در گذرِ تاریخ

حدیقۃ الحقیقہ و شریعۃ الطریقہ - سنائی غزنوی

تعلیقاتِ حدیقۃ الحقیقہ

دیوانِ لعلی (فارسی + ترکی)

دیوانِ حیدر یغما

یادداشت ہائے سفر بہ ممالکِ عربی - حاج سلطان حسین تابندہ گنابادی رضا علی شاہ

مجالسِ سبعہ - مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی

اقبال شناسی: ہنر و اندیشۂ علامہ دکتر محمد اقبال - سید غلام رضا سعیدی

اقبالِ لاہوری و دیگر شعرائے فارسی گوی - محمد ریاض

دفع الشرور عن مسائل النذور

دستورِ زبانِ فارسی پر پایۂ نظریۂ گشتاری

بین النہرین در روزگارِ خلفائے راشدین - مصطفیٰ حسینی طباطبائی

غزلیاتِ خواجو کرمانی

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ اول

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ دوم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ سوم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ چہارم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ پنجم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ ششم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ ہفتم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ ہشتم

جمالِ آفتاب و آفتابِ ہر نظر: شرحی بر دیوانِ حافظ: جلدِ نہم

دستورِ زبانِ فارسیِ امروز - غلام رضا آرژنگ

صفوۃ المصادر - محمد مصطفیٰ خان

قواعدِ فارسی - روشن علی انصاری جونپوری

چہار گلزار

تشریح الحروف

رسالۂ الفِ کثرت

غرائب - رونق علی شاہ کرمانی

انوارِ جلیہ - ملا عبداللہ زنوزی

قصص الانبیا - ابو اسحاق ابراہیم بن منصور ابن خلف النیشابوری

تجلیِ عرفان در ادبِ فارسی

رسائلِ شاہ نعمت اللہ ولی

براہین العجم

مکارم الاخلاق: شرحِ احوال و زندگانیِ امیر علی شیر نوائی - غیاث الدین بن ہمام الدین خواندمیر

عروض و قافیہ

آزادی و سیاست - عبدالرحیم بن ابوطالب نجار تبریزی

قصص الخاقانی: جلدِ اول - ولی قلی بن داود قلی شاملو

قصص الخاقانی: جلدِ دوم - ولی قلی بن داود قلی شاملو

پنج نمائش نامہ - میرزا آقا تبریزی

تذکرۂ پیمانہ: در ذکرِ ساقی نامہ و احوال و آثارِ ساقی نامہ سرایان - احمد گلچینِ معانی

داستان سرائیِ فارسی در شبہِ قارہ در دورۂ تیموریان - طاہرہ صدیقی

احوال و مقاماتِ نوشہ گنج بخش - میرزا احمد بیگ لاہوری

قاطع القاطع - امین الدین دہلوی

نثرِ فارسی: از آغاز تا عہدِ نظام الملک طوسی - ذبیح اللہ صفی

دربارۂ سخن و سخنوران

درویشِ گنج بخش: گزیدۂ کشف المحجوب

انگریزی

The Persian Mystics: The Invocations of Sheikh 'Abdullah Ansari of Herat, A.D. 1005-1090

Reading, Writing and Recitation: Sana'i and The Origins of The Persian Ghazal
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

تنبہیات برائے کلیدِ مثنوی - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ اول - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ دوم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ سوم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ چہارم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ پنجم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ ششم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ ہفتم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ ہشتم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ نہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ دہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ یازدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ دوازدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ سیزدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ چہاردہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ پانزدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ شانزدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ ہفدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ ہجدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ نوزدہم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ بیستم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ بیست و یکم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ بیست و دوم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ بیست و سوم - مولانا اشرف علی تھانوی

کلیدِ مثنوی: جلدِ بیست و چہارم - مولانا اشرف علی تھانوی

فارسی

تاریخِ ادبیاتِ افغانستان

نگاہی بہ سرزمینِ پنجشیر - محمد ہاشم انتظار اکرمی

حاکمیتِ قانون در افغانستان - اعلیٰ حضرت امان اللہ خان غازی

کہکشان: مجموعہ ای از اشعار - محمد حسین 'یمین'

جنونِ عشق - عبدالغفور رجا

یکصد غزلِ بیدل

روشی جدید در تحقیقِ دستورِ زبانِ دری

تحفۂ درویش - استاد گل آغا 'بے رنگ'

بیدل شناسی: جلدِ اول - غلام حسن مجددی

دیوانِ کاملِ پروین اعتصامی

قرآنِ کریم - داریوش شاہین (فارسی ترجمہ)

نمیرم از این پس کہ من زندہ ام

فارابی: مؤسسِ فلسفۂ اسلامی

امثال و حِکم - محمد بن ابی بکر عبدالقادر رازی (عربی + فارسی ترجمہ)

منظرالاولیاء: در مزاراتِ تبریز و حومہ - محمد کاظم بن محمد تبریزی

حکومتِ بنی امیہ در خراسان - عبداللہ مہدی الخطیب (فارسی ترجمہ)

دلائل الاعجاز فی القرآن: اثری در نحو و فنِ بلاغت - شیخ عبدالقاہر جُرجانی (فارسی ترجمہ و تلخیص)

قصہ ہائے ایرانی: جلدِ اول - سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

جہانگیرنامہ: توزکِ جہانگیری - نورالدین محمد جہانگیر گورکانی

خاطراتِ سیاسیِ میرزا علی خان امین دولہ

دستورِ زبانِ فارسی - عبدالرسول خیامپور

تحقیقاتی در تاریخِ ایرانِ عصرِ صفوی: مجموعۂ مقالات

چچنہا در گذرِ تاریخ

سفرنامۂ حاجی پیرزادہ

احوال و آثار و اشعارِ میر سید علی ہمدانی

جملہ، جملہ وارہ و ترکیب - سید عبدالرشید صہبا

وجد و سماع - امام محمد غزالی

دگرگونی ہائے واژگان در زبانِ فارسی

پیرِ گیلان

تاریخِ نیشابور - ابوعبداللہ حاکم نیشابوری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ادبیاتِ ایران - جلال الدین ہمائی

مختاری نامہ: مقدمۂ دیوانِ عثمان مختاری

گزیدۂ غزلیاتِ شمس

فرہنگِ سخنوران: جلدِ اول

فرہنگِ سخنوران: جلدِ دوم

دربارۂ زبانِ فارسی

تاریخِ اولجایتو - ابوالقاسم عبداللہ بن محمد القاشانی

دستورِ نو: یا راہنمائے تجزیہ و ترکیب و جملہ ہائے فارسی - حسن ناظمی

دیوانِ طرزی افشار

دیوانِ حسن صُنعی

تحقیق در احوال و آثارِ نجم الدین کبریٰ اویسی - منوچہر محسنی

سیرتِ جلال الدین مینکبرنی (فارسی ترجمہ)

احوال و اقوالِ شیخ ابوالحسن خرقانی

فرہنگِ تطبیقیِ عربی با زبان ہائے سامی و ایرانی: جلدِ اول

فرہنگِ تطبیقیِ عربی با زبان ہائے سامی و ایرانی: جلدِ دوم

تاریخِ نویسندگانِ پارس: جلد اول - دکتر مریم میر ہادی متخلص بہ 'ناہید'

غلط ہائے فاحشِ فرہنگ ہائے فارسی - حسن عمید

دیوانِ اشعارِ سرہنگ اسداللہ طلعت تبریزی

تاریخِ انقلابِ فکری در بخارا - صدرالدین عینی (روسی خط)

مگر آئینہ ام: مجموعۂ مقالات - سعید نیاز کرمانی

بررسی ہایی دربارۂ ابوریحان بیرونی

ادوارِ شعرِ فارسی: از مشروطیت تا سقوطِ سلطنت - محمد رضا شفیعی کدکنی

حدود العالم من المشرق الی المغرب

یادنامۂ ابوالفضل رشیدالدین میبدی: جلدِ اول

یادنامۂ ابوالفضل رشیدالدین میبدی: جلدِ دوم

مقدمۂ کمال شناسی (روسی خط)

رومئو و ژولیتِ ویلیام شکسپیر: مقایسہ با لیلیٰ و مجنونِ نظامی گنجوی - علی اصغر حکمت

تتبع و انتقادِ احوال و آثارِ سلمان ساوجی - رشید یاسمی

خلاصۂ خمسۂ حکیم نظامی گنجوی: با شرحِ لغات و ترکیبات

رسالۂ نائیہ - مولانا عبدالرحمٰن جامی (روسی خط)

نمونہ ہا از غزلیاتِ شیدائے خجندی (روسی خط)

شرحِ غزلی از حافظِ شیرازی - ختمی لاہوری (روسی خط)

آدم الشعراء رودکی - اعلیٰ خان افصح زاد (روسی خط)

پندنامۂ انوشیروان (روسی خط)

خاقانی و نقدِ شعر (روسی خط)

تاج - ابوعثمان عمر بن بحر الجاحظ‌ (فارسی ترجمہ)

منتخبِ اشعارِ ضیاء قاری زادہ

تیمور شاہ درانی: جلدِ اول - عزیزالدین وکیلی فوفلزائی

تیمور شاہ درانی: جلدِ دوم - عزیزالدین وکیلی فوفلزائی

واقعاتِ شاہ شجاع

انگریزی

The Tales of Marzuban
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

مرصاد العباد - خواجہ نجم الدین کبریٰ (اردو ترجمہ)

فارسی

منشآتِ خاقانی - افضل الدین بدیل بن علی خاقانی

گزینۂ اشعار و مقالاتِ علامہ دہخدا

مقالاتِ دہخدا: جلدِ اول

مقالاتِ دہخدا: جلدِ دوم

نقد و نظر دربارۂ حافظ: و چند مقالۂ دیگر - حسین علی ہروی

دولتِ پیرِ مغان: مجموعۂ مقالاتِ حافظ شناسی - سعید نیاز کرمانی

دومین سمینارِ زبانِ فارسی در صدا و سیما

تذکرۂ مجمع النفائس: جلدِ اول - سراج الدین علی خان آرزو

تذکرۂ مجمع النفائس: جلدِ دوم - سراج الدین علی خان آرزو

تذکرۂ مجمع النفائس: جلدِ سوم - سراج الدین علی خان آرزو

افغانستان در عصرِ صفّاریان - سید امین مجاہد

حیات و اوقاتِ سلطان محمود غزنوی (فارسی ترجمہ)

متنِ کاملِ کشکولِ شیخ بہائی

فرہنگِ مصدری: مصدرہائے فارسی و مشتقاتِ آن - پرویز صالحی 'بختیار'

فرہنگِ جمعِ مکسّر: جمع ہائے مکسّرِ وارد شدہ در زبان و ادبیاتِ فارسی - پرویز صالحی 'بختیار'

لحظہ ہائی در آتش و آب - حیدری وجودی

امیر علی شیر نوائی 'فانی': مشتمل بر شرحِ زندگانی، آثارِ عُمرانی، مؤلفات و نمونۂ نظم و نثرِ او - محمد یعقوب واحدی جُزجانی

ستم بر ملتِ افغان - مقصود راہی (فارسی ترجمہ)

مجنون و لیلیٰ - امیر خسرو دہلوی

اندیشہ ہائے مردانِ بزرگ

جغرافیائے عمومیِ ہرات

شرحِ حال و تحلیلِ اشعارِ صوفی عشقری

شعرائے بلخ: یا شعرِ فارسی در ام البلاد - ابوالاسفار علی محمد البلخی

فوائد الصفویہ: تاریخِ سلاطین و امرائے صفوی پس از سقوطِ دولتِ صفویہ - ابوالحسن قزوینی

شعرائے عصرِ حاضرِ افغانستان: جلدِ اول - جلیل صابری ہروی

قزلباش و ہزارہ در لابلائے تاریخِ افغانستان - احمد علی محبی

مدیحہ و مدیحہ سرایانِ افغانستانی

دیوانِ کاملِ استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفہانی

متنِ انتقادیِ دیوانِ حکیم نزاری قہستانی: جلدِ اول

متنِ انتقادیِ دیوانِ حکیم نزاری قہستانی: جلدِ دوم

کاشف الاسرار - نورالدین عبدالرحمٰن اِسفراینی

اسمِ جنس و معرفہ، نکرہ - دکتر محمد معین

اسمِ مصدر، حاصلِ مصدر - دکتر محمد معین

ہوپ ہوپ نامہ - میرزا علی اکبر صابر (فارسی ترجمہ)

دیوانِ ہلالی جغتائی

شالودۂ نحوِ زبانِ فارسی

سخنوری (روسی خط)

رشحات عین الحیات: جلدِ اول - مولانا فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی

رشحات عین الحیات: جلدِ دوم - مولانا فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی

دستورِ سودمند

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ اول

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ دوم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ سوم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ چہارم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ پنجم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ ششم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ ہفتم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ ہشتم

شاہنامۂ فردوسی: متنِ انتقادی: جلدِ نہم

شاہنامہ: دفترِ یکم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ دوم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ سوم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ چہارم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ پنجم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ ششم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ ہفتم - جلال خالقی مطلق

شاہنامہ: دفترِ ہشتم - جلال خالقی مطلق

شرحِ غزلیاتِ سعدی - فرح نیازکار

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ اول

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ دوم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ سوم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ چہارم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ پنجم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ ششم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ ہفتم

فرہنگِ بزرگِ سخن: جلدِ ہشتم

ذیلِ فرہنگِ بزرگِ سخن

فرہنگِ کنایاتِ سخن: جلدِ اول

فرہنگِ کنایاتِ سخن: جلدِ دوم

فرہنگِ روزِ سخن

تذکرۂ ریاض الشعراء: جلدِ اول - والہ داغستانی

تذکرۂ ریاض الشعراء: جلدِ دوم - والہ داغستانی

تذکرۂ ریاض الشعراء: جلدِ سوم - والہ داغستانی

تذکرۂ ریاض الشعراء: جلدِ چہارم - والہ داغستانی

القرآن الکریم: ترجمۂ منظوم - کرم خدا امینیان

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ اول

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ دوم

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ سوم

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ چہارم

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ پنجم

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ ششم

شرحِ اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ ہفتم

الفہرست - محمد بن اسحاق بن ندیم (فارسی ترجمہ)

مقالاتِ شمس تبریزی

انگریزی

A Dictionary of Oriental Quotations: Arabic and Persian
 

حسان خان

لائبریرین
فارسی

تاریخِ ثعالبی: پارۂ نخست - عبدالمالک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری (فارسی ترجمہ)

درآمدی بر اندیشہ و ہنرِ فردوسی

شرحِ تحلیلیِ اعلامِ مثنویِ جلال الدین محمد مولوی

صحاح الفُرس - محمد بن ہندوشاہ نخجوانی

نسیمِ شمال

منتخب از مجموعۂ بیاناتِ شیبانی - ابوالنصر فتح اللہ خان شیبانی

زبورِ آلِ داود: شرحِ ارتباطِ ساداتِ مرعشی با سلاطینِ صفویہ - سلطان ہاشم میرزا

حصارِ نای: شرحِ حالِ مسعود سعد سلمان

دیوانِ عشقی

دانش و خردِ فردوسی

مجموعۂ آثارِ فارسیِ احمد غزالی

منتخبِ شاہنامہ: برائے دبیرستان ہا

خلاصۂ مثنوی - بدیع الزمان فروزانفر

آداب الحرب والشجاعہ - محمد بن منصور بن سعید ملقب بہ مبارک شاہ

دبیرِ عجم - اصغر علی روحی

ہرمنوتیک و نمادپردازی در غزلیاتِ شمس

دیوانِ خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دستورِ زبانِ فارسی - پرویز ناتل خانلری

عواملِ جذابیتِ سخنانِ مولوی - علامہ محمد تقی جعفری

تاریخِ زبانِ فارسی: جلدِ اول - پرویز ناتل خانلری

تاریخِ زبانِ فارسی: جلدِ دوم - پرویز ناتل خانلری

تاریخِ زبانِ فارسی: جلدِ سوم - پرویز ناتل خانلری

ابیاتِ عربیِ کلیلہ و دمنہ

دیوانِ بنائی - حاج علی اصغر بنائی معمار یزدی

زبانِ شعر در نثرِ صوفیہ - محمد رضا شفیعی کدکنی

نوشتہ بر دریا: از میراثِ عرفانیِ ابوالحسن خرقانی - محمد رضا شفیعی کدکنی

درویشِ ستیہندہ: از میراثِ عرفانیِ شیخ جام - محمد رضا شفیعی کدکنی

ادبیاتِ فارسی: از عصرِ جامی تا روزگارِ ما - محمد رضا شفیعی کدکنی

نامۂ تنسر بہ گشنسپ

اسطرلابِ حق: گزیدۂ فیہ ما فیہ

چشیدنِ طعمِ وقت: از میراثِ عرفانیِ ابوسعید ابوالخیر - محمد رضا شفیعی کدکنی

اوراد الاحباب و فصوص الآداب: جلدِ دوم - ابوالمفاخر یحییٰ باخرزی

دیوانِ شیدائے گراشی

در اقلیمِ روشنائی: تفسیرِ چند غزل از حکیم سنائی غزنوی - محمد رضا شفیعی کدکنی

گزارشِ سفرِ میرزا صالح شیرازی

حالات و سخنانِ ابوسعید ابوالخیر - جمال الدین ابوروح لطف اللہ بن ابی سعید بن ابی سعد

شعرِ معاصرِ عرب - محمد رضا شفیعی کدکنی

زبورِ پارسی: نگاہی بہ زندگی و غزل ہائے عطار - محمد رضا شفیعی کدکنی

تازیانہ ہائے سلوک: نقد و تحلیلِ چند قصیدہ از حکیم سنائی - محمد رضا شفیعی کدکنی

موسیقیِ شعر - محمد رضا شفیعی کدکنی

دربارۂ زبانِ فارسی

اشتقاقِ پسوندی در زبانِ فارسیِ امروز

ترجمان البلاغہ - محمد بن عمر الرادویانی

با چراغ و آئینہ: در جستجوئے ریشہ ہائے تحولِ شعرِ معاصرِ ایران - محمد رضا شفیعی کدکنی

غزلیاتِ شمس تبریز

شاعری در ہجومِ منتقدان: نقدِ ادبی در سبکِ ہندی: پیرامونِ شعرِ حزین لاہیجی - محمد رضا شفیعی کدکنی

نامور نامہ: دربارۂ فردوسی و شاہنامہ - عبدالحسین زرین کوب

حدیثِ خوشِ سعدی: دربارۂ زندگی و اندیشۂ سعدی - عبدالحسین زرین کوب

بحر در کوزہ: نقد و تفسیرِ قصہ ہا و تمثیلاتِ مثنوی - عبدالحسین زرین کوب

دیوانِ حکیم قاآنی شیرازی

صرف اللسان - عبدالرحمٰن جامی

حافظِ شیرین سخن - محمد معین

کلیلہ و دمنہ - ابوالمعالی نصراللہ بن محمد منشی

دیوانِ فیاض لاہیجی

روضۃ العقول - محمد غازی ملطیوی

شعلۂ طور: دربارۂ زندگی و اندیشۂ حلاج - عبدالحسین زرین کوب

نقش بر آب - عبدالحسین زرین کوب

دیدار با کعبۂ جان: دربارۂ زندگی، آثار و اندیشۂ خاقانی - عبدالحسین زرین کوب

من بادم و تو آتش: دربارۂ زندگی و آثارِ مولانا - آنماری شیمل (فارسی ترجمہ)

صرف و نحوِ عربی

نسیمِ بہاری: در احوالِ حکیم نزاری

تجلیاتِ عرفان در ادبیاتِ فارسی - لطف علی صورت گر

دانش نامۂ ادبیات

اختیاراتِ بدیعی - علی بن حسین انصاری شیرازی

نمونہ ہائے نظم و نثرِ فارسی: جلدِ اول

با اوست حدیثِ من: متنِ دہ گفتار در عرفان و تصوفِ اسلامی

اخلاقِ ناصری - خواجہ نصیرالدین طوسی

سفرنامۂ رکن الدولہ بہ سرخس

بہمن نامہ - ایران شاہ بن ابی الخیر

فرہاد نامہ - عارف اردبیلی

قُمارِ عاشقانہ

مقدمۂ فقہ اللغۂ ایرانی (فارسی ترجمہ)

فارس نامہ - ابن بلخی

دیوانِ مہستی گنجوی

دیوانِ خسروی - محمد باقر میرزا متخلص بہ خسروی

منظومہ ہائے درباریِ ایران

منتخب الخاقانی فی کشفِ حقائقِ عرفانی - ملا عبداللہ زنوزی تبریزی

سفرنامۂ ابن جبیر - محمد بن احمد بن جبیر (فارسی ترجمہ)

دیوانِ ملا محمد فیض کاشانی

ہیئتِ منظوم - حاج میرزا ابراہیم الاردکانی الشیرازی

دیوانِ عالم تاج قائم مقامی ژالہ

معانی و بیان

رمز الریاحین - در وصفِ اصفہان و مناظرۂ گل ہا - رمزی کاشانی

سفرنامۂ سدیدالسلطنہ: التدقیق فی سیر الطریق - محمد علی خان سدیدالسلطنہ مینابی بندر عباسی

منوچہری دامغانی و موسیقی

شاعرِ صبح: پژوہشی در شعرِ خاقانی شروانی

اشعارِ حکیمِ کسایی مروزی: و تحقیقی در زندگانی و آثارِ او

کسایی مروزی: زندگی، اندیشہ و شعرِ او

ترکستان نامہ: جلدِ اول - واسیلی ولادیمیرویچ بارتولد (فارسی ترجمہ)

ترکستان نامہ: جلدِ دوم - واسیلی ولادیمیرویچ بارتولد (فارسی ترجمہ)

دیوانِ طرب - طرب بن ہمائے شیرازی اصفہانی
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

افغانستان میں اقبال شناسی کی روایت

ملفوظاتِ اقبال: مع حواشی و تعلیقات

صد شعرِ اقبال: فارسی - صوفی غلام مصطفیٰ تبسم


فارسی

حافظِ جاوید: شرحِ دشواری ہائے ابیات و‌غزلیاتِ دیوانِ حافظ

فنِ شعر - ارسطو (فارسی ترجمہ)

عشق نوازی ہائے مولانا

آفرینش و تاریخ: مجلدِ اول تا سوم - مطہر بن طاہر مقدسی (فارسی ترجمہ)

آفرینش و تاریخ: مجلدِ چہارم تا ششم - مطہر بن طاہر مقدسی (فارسی ترجمہ)

مختارنامہ: مجموعۂ رباعیات - فریدالدین عطار نیشابوری

فرہنگِ مجمع الفُرس: جلدِ نخست

فرہنگِ مجمع الفُرس: جلدِ دوم

فرہنگِ مجمع الفُرس: جلدِ سوم

نفثۃ المصدور - شہاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی

تاریخِ وصّاف

محمود و ایاز

عربی در فارسی

سرگذشتِ پیرِ ہرات: خواجہ عبداللہ انصاری (فارسی ترجمہ)

احادیث و قصصِ مثنوی - بدیع الزمان فروزانفر

زندگی نامۂ بیرونی - علی الشابی (فارسی ترجمہ)

مشتی از خروار یا نمونۂ نثرہائے بجاماندۂ فارسی: دفترِ دوم

سفرنامۂ ابنِ حوقل: ایران در صورۃ الارض (فارسی ترجمہ)

تذکرۂ شاعرانِ فارسی سرا

تاریخِ ایران و تاریخ الافغان - سید جمال الدین افغانی (فارسی + عربی)

شرحِ دیوانِ خاقانی: جلدِ اول

آیاتِ باہرات و مناقبِ خسروی

سفرنامۂ ناصرالدین شاہ بہ فرنگ

خلاصۂ خسرو و شیرینِ نظامی گنجوی

تاریخِ رویان - مولانا اولیاء اللہ آملی

حدیقۃ الاولیاء - سید عبدالقادر بن سید ہاشم بن سید محمد تتّوی

تذکرۂ شعرائے کشمیر: بخشِ اول - سید حسام الدین راشدی

تذکرۂ شعرائے کشمیر: بخشِ دوم - سید حسام الدین راشدی

تذکرۂ شعرائے کشمیر: بخشِ سوم - سید حسام الدین راشدی

تذکرۂ شعرائے کشمیر: بخشِ چہارم - سید حسام الدین راشدی

دولتِ عثمانی: از اقتدار تا انحلال (فارسی ترجمہ)

در آرزوئے خوبی و زیبائی: گزیدۂ بوستانِ سعدی

عرفانِ عارفانِ مسلمان - رینولد الن نیکلسن (فارسی ترجمہ)

فرہنگِ قافیہ در زبانِ فارسی

تاریخِ عباسی: یا روزنامۂ ملا جلال - ملا جلال الدین محمد منجم یزدی

تاریخِ ادبیاتِ ایران و تاریخِ شعرا: برائے دورۂ دومِ متوسطہ - حسین فریور

جنید بغدادی (تاج العارفین): تحقیقی در زندگی و افکار و آثار - فریدالدین رادمہر

فرہنگِ معارفِ اسلامی: جلدِ اول - سید جعفر سجادی

فرہنگِ معارفِ اسلامی: جلدِ دوم - سید جعفر سجادی

فرہنگِ معارفِ اسلامی: جلدِ سوم - سید جعفر سجادی

مرقعِ رنگین: منتخبی از آثارِ نفیسِ خوش نویسانِ بزرگِ ایران: جلدِ اول

مرقعِ رنگین: منتخبی از آثارِ نفیسِ خوش نویسانِ بزرگِ ایران: جلدِ دوم

فضائلِ بلخ (فارسی ترجمہ)

تاریخِ بلعمی: جلدِ اول - ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی

تاریخِ بلعمی: جلدِ دوم - ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی

بر سمندِ سخن

دیوانِ فارسی فضل اللہ نعیمی تبریزی و عمادالدین نسیمی شیروانی

حکایت ہا و ہدایت ہا از مثنویِ معنوی (روسی خط)

گزارشِ دشواری ہائے دیوانِ خاقانی

دیبائے دیداری: متنِ کاملِ تاریخِ بیہقی - ابوالفضل محمد بن حسین بیہقی

مصیبت نامہ - عطار نیشابوری

الٰہی نامہ - عطار نیشابوری

معالم القربہ فی احکام الحسبہ: آئینِ شہرداری (فارسی ترجمہ)

لطائف الطوائف - فخرالدین علی صفی (روسی خط)

نقدِ بیدل - صلاح الدین سلجوقی

مولانا جلال الدین بلخی میانِ صوفیہ و علمائے کلام - عنایت اللہ ابلاغ

حال نامۂ بایزید روشان - علی محمد مخلص

تاریخِ بیہقی - خواجہ ابوالفضل محمد بن حسین بیہقی دبیر

از جزیرۂ خون - عبدالقہار عاصی

مقامۂ گل سوری - عبدالقہار عاصی

از آتش از بریشم - عبدالقہار عاصی

اشعارِ شاعرِ ہنرمند میرزا عبداللہِ فیاض (فارسی + ترکی) (روسی خط)

مجمع النفائس: بخشِ معاصران - سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو

الابنیہ عن حقائق الادویہ - موفق الدین ابومنصور علی الہروی

دستورِ زبانِ فارسی: کتابِ حروفِ اضافہ و ربط: مشتمل بر تعریف و تقسیم و شرحِ اصطلاحاتِ معانی و کاربردِ حروف

کلیاتِ اشعارِ فارسیِ مولانا اقبالِ لاہوری

واصل - دبیرالملک میرزا محمد نبی واصل کابلی

این کوزہ گرِ دہر: گزیدۂ رباعی از آغاز تا امروز

نثرِ پارسی در آئینۂ تاریخ: گزیدۂ متونِ تاریخی: جلدِ یکم

نثرِ پارسی در آئینۂ تاریخ: گزیدۂ متونِ تاریخی: جلدِ دوم

ظرائف و طرائف: یا مضاف و منسوب ہائے شہرہائے اسلامی و پیرامون

نمادہا و رمزہائے گیاہی در شعرِ فارسی

از باغ تا غزل - لطیف ناظمی

صورِ سبزِ صدا - حیدری وجودی

شاعرِ شیرین کلام حافظ - عبدالغفور رجا

اشعار - ابوعبداللہ رودکی (روسی خط)

نوادر الوقائع: کتابِ اول - احمد دانش (روسی خط)

دیوانِ رکن الدین دعویٰ دار قمی (فارسی + عربی)

فنِ ترجمہ در ادبیاتِ عربی

عروضِ حمیدی

زندگی و افکارِ علامہ اقبالِ لاہوری: جلدِ اول - جاوید اقبال (فارسی ترجمہ)

زندگی و افکارِ علامہ اقبالِ لاہوری: جلدِ دوم - جاوید اقبال (فارسی ترجمہ)

ترکی

دیوانِ آہی

دیوانِ غریبی و تذکرۂ مجالسِ شعرایِ روم - غریبی تبریزی منتشا اوغلو

نعوتِ نبویہ مجموعہ سی

عروض و آہنگ

ویرانی دیوانی و رسالہ سی

فقرنامہ - ویرانی ددہ
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

لسان الغیب - مولانا حکیم فیروزالدین احمد طُغرائی امرت سری

اقبال کے خطوط جناح کے نام (اردو ترجمہ)

مکتوباتِ اقبال بہ نامِ سید نذیر نیازی

اقبال نامہ: مجموعۂ مکاتیبِ اقبال

موضوعاتِ خطباتِ اقبال

حکایاتِ اقبال: نوجوانوں کے لیے

انوارِ اقبال

شرحِ آئینۂ عجم - مولوی محمد چراغ جلالپوری

علامہ اقبال: تقریریں، تحریریں اور بیانات

مکالماتِ اقبال

زبورِ عجم: اردو ترجمہ - خرم علی شفیق، مزملہ شفیق

اسرارِ کربلا

ضوابطِ اردو - محمد زین العابدین فرجاد

آئینِ اردو - مولوی محمد زین العابدین فرجاد

فارسی

آئینۂ عجم - ڈاکٹر سر محمد اقبال (اشاعت: ۱۹۲۷ء)

آئینۂ عجم - ڈاکٹر سر محمد اقبال (اشاعت: ۱۹۳۴ء)

سیرِ اقبال شناسی در افغانستان - عبدالرؤف خان رفیقی

مواد التواریخ - حاج حسین نخجوانی

فرہنگِ اصطلاحاتِ نجومی: ہمراہ با واژہ ہائے کیہانی در شعرِ فارسی

تحولِ شعرِ فارسی - زین العابدین مؤتمن

تاریخِ تُرک ہائے آسیائے مرکزی - واسیلی بارتولد (فارسی ترجمہ)

دستورِ زبانِ فارسی - محمد روایی، جہانگیر معصومی

سعادت نامہ: یا روزنامۂ غزواتِ ہندوستان - غیاث الدین علی یزدی

تاریخِ طبری: جلدِ اول - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ دوم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ سوم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ چہارم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ پنجم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ ششم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ ہفتم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ ہشتم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ نہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ دہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ یازدہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ دوازدہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ سیزدہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ چہاردہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

تاریخِ طبری: جلدِ پانزدہم - محمد بن جریر طبری (فارسی ترجمہ)

دنبالۂ تاریخِ طبری - عریب بن سعد قرطبی (فارسی ترجمہ)

آسمان و خاک: الٰہیاتِ شعرِ فارسی از رودکی تا عطار

نقد و شرحِ قصائدِ خاقانی: جلدِ اول

نقد و شرحِ قصائدِ خاقانی: جلدِ دوم

شرحِ لغات و مشکلاتِ دیوانِ انوری

دستورِ زبانِ فارسی - مہدی معینیان

دیل دنیز (بحراللغہ): لغتنامۂ جامعِ ترکی-فارسی

گلستانِ نیک بختی: یا پندنامۂ سعدی

دیوانِ خیالی بخارائی

سفینہ ای از غزلِ زنان

فرہنگِ جامعِ موسیقیِ ایرانی: جلدِ اول

فرہنگِ جامعِ موسیقیِ ایرانی: جلدِ دوم

زیدیہ در ایران - محمد کاظم رحمتی

تکوینِ زبانِ فارسی - علی اشرف صادقی

دیوانِ حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی

ناصر خسرو: لعلِ بدخشان

ترجمان البلاغہ - محمد بن عمر الرادویانی

تذکرۂ شعرائے کشمیر - اصلح متخلص بہ میرزا

انیس الطالبین و عدۃ السالکین - صلاح بن مبارک بخاری

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ اول

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ دوم

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ سوم

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ چہارم

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ پنجم

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ ششم

ترجمۂ تفسیرِ طبری: جلدِ ہفتم

قندیہ: در بیانِ مزاراتِ سمرقند

نقدِ شعرِ فارسی در پاکستان و ہند

صرفِ سادہ - محمد رضا طباطبائی

مثنویِ دراست - مولوی دراست اللہ

بوستان - شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی

گلستان: حواشیِ جدیدہ و نکاتِ مفیدہ - مولوی نقیب احمد دیوبندی

جامع الحکمتین - ابومعین ناصر خسرو قبادیانی مروزی یمگانی

دستورنویسیِ فارسی در شبہِ قارہ - سید حسن صدرالدین حاجی سید جوادی

مفتاح التمدن فی سیاست المدن - میرزا محمد معین الاسلام بہبہانی

دیوانِ سلیمی تونی

دیوانِ عمعق بخاری

دیوانِ شہاب الدین عمعق بخارائی

فرہنگ نامۂ قرآنی: جلدِ اول

فرہنگ نامۂ قرآنی: جلدِ دوم

فرہنگ نامۂ قرآنی: جلدِ سوم

فرہنگ نامۂ قرآنی: جلدِ چہارم

فرہنگ نامۂ قرآنی: جلدِ پنجم

فرہنگِ اصطلاحاتِ فلسفیِ ملا صدرا

دیوانِ حکیم سنائی غزنوی

دیوانِ کاملِ امیر معزی

خیامی نامہ: جلدِ اول - جلال الدین ہمائی

بزرگان و سخن سرایانِ ہمدان: جلدِ اول: بعد از اسلام تا ظہورِ سلسلۂ قاجاریہ

توصیفِ ساختمانِ دستوریِ زبانِ فارسی

ساختِ آوائیِ زبان: بحثی دربارۂ صداہائے زبان و نظامِ آن

عرفان و عارف نمایان: ترجمۂ کتاب کسر اصنام الجاہلیہ - صدرالدین محمد شیرازی ملا صدرا (فارسی ترجمہ)

نقدِ ادبی - شوقی ضیف (فارسی ترجمہ)

نثرِ دریِ افغانستان

نسوی نامہ: تحقیق در آثارِ ریاضیِ علی بن احمد نسوی - ابوالقاسم قربانی

ترجمۂ تقویم التواریخ - مصطفیٰ بن عبداللہ چلبی معروف بہ حاجی خلیفہ (فارسی ترجمہ)

نگاہی بہ زندگی و آثارِ آبای: بنیان گذارِ ادبیاتِ نوینِ قزاق (فارسی ترجمہ)

مجموعۂ مقالاتِ کنگرۂ بزرگداشتِ پروین اعتصامی: جلدِ اول

مجموعۂ مقالاتِ کنگرۂ بزرگداشتِ پروین اعتصامی: جلدِ دوم

یادی دوبارہ از بہار: مجموعۂ مقالات

تماشاخانہ (فارسی ترجمہ)

مجموعۂ خطابہ ہائے تحقیق دربارۂ رشیدالدین فضل اللہ ہمدانی

گزینۂ روض الجنان و روح الجنان - ابوالفتوح رازی

گزارہ ای از بخشی از قرآنِ کریم: تفسیرِ شنقشی

فہرستِ الفبائیِ لغات و ترکیباتِ فارسیِ السامی فی الاسامی - ابوالفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراہیم میدانی نیشابوری

کلیاتِ جامع التمثیل

مجموعۂ اشعارِ بی بی مستورہ

آشنائی بہ فرہنگ و ادبیاتِ ایران - نرگس محمدی بدر

یک کلمہ - میرزا یوسف خان تبریزی مستشارالدولہ

مثنویاتِ شمس العارفین - حاج خلیفہ ملا احمد اعظمی گندمشادی

کاغذِ زر - غلام حسین یوسفی

ترکی

سو قصیدہ سی نین دیلی اوزرینہ

رند ایلہ زاہد - محمد فضولی بغدادی (ترکی ترجمہ)

انگریزی

Persian Psalms - Allama Iqbal
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

شرحِ بانگِ درا

شرحِ بالِ جبریل

شرحِ دیوانِ اردوئے غالب - مولوی سید علی حیدر نظم طباطبائی

کلیاتِ ولی

مقالاتِ منتخبۂ مجلۂ دانشکدۂ خاورشناسی: بخشِ دوم (اردو + فارسی)

فارسی

سبکِ شعرِ پارسی در ادوارِ مختلف: بخشِ نخست: سبکِ خراسانی

بازنامہ - ابوالحسن علی بن احمد نسوی

رباعیاتِ پہلوان محمود (فارسی + ازبکی ترکی ترجمہ)

یادداشت ہا: مجموعۂ مقالات - غلام حسین یوسفی

آنچہ دربارۂ حافظ باید دانست - محیط طباطبائی

ممد الہمم در شرحِ فصوص الحکم - حسن حسن زادہ آملی

نامہ ہائے تاریخی و سیاسیِ سید جمال الدین اسدآبادی

نخبۂ سیفیہ: در تاریخ و جغرافیائے استرآباد - محمد علی قورخانچی

دیوانِ شمس مغربی

دیوانِ محمد حسین میرزا امیرالشعراء نادری

کلیاتِ ہفت جلدیِ دیوانِ خزائن الاشعار - عباس الحسینی الملقب بہ جوہری والمتخلص بہ ذاکر

دستور: سالِ چہارم

فرائدِ غیاثی: جلدِ یکم - جلال الدین یوسف اہل

فرائدِ غیاثی: جلدِ دوم - جلال الدین یوسف اہل

سیرِ غزل در شعرِ فارسی

شرحِ کلیلہ و دمنہ

فرہنگِ نام ہائے شاہنامہ: مجلدِ اول

فرہنگِ نام ہائے شاہنامہ: مجلدِ دوم

نفائس الفنون فی عرایس العیون: جلدِ اول - علامہ شمس الدین محمد بن محمود آملی

نفائس الفنون فی عرایس العیون: جلدِ دوم - علامہ شمس الدین محمد بن محمود آملی

نفائس الفنون فی عرایس العیون: جلدِ سوم - علامہ شمس الدین محمد بن محمود آملی

ترجمۂ السواد الاعظم - ابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن زید حکیم سمرقندی (فارسی ترجمہ)

دربارۂ نفس - ارسطو (فارسی ترجمہ)

سفرنامۂ خسرو میرزا بہ پطرزبورغ و تاریخِ زندگیِ عباس میرزا نائب السلطنہ

ترجمۂ قرآنِ موزۂ پارس

در قلمروِ بلاغت

تاریخِ ایران: دورۂ تیموریان (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ایران: دورۂ صفویان (فارسی ترجمہ)

تنسوخ نامۂ ایلخانی - محمد بن محمد بن حسن طوسی 'خواجہ نصیرالدین'

مصیبت نامہ - شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

گل واژہ ہائے شعرِ حافظ

صُوَرِ خیال در خمسۂ نظامی

حافظ: صحتِ کلمات، اصالتِ غزل ہا: جلدِ اول

حافظ: صحتِ کلمات، اصالتِ غزل ہا: جلدِ دوم

شیرازنامہ - ابوالعباس معین الدین احمد بن شہاب الدین ابی الخیر زرکوب شیرازی

مطلوب کل طالب - رشیدالدین وطواط

ویژگی ہائے املائیِ دست نویسِ تفسیرِ قرآنِ پاک

دیوانِ حکیم سوزنی سمرقندی

داستانِ سیاووش: از شاہنامۂ فردوسی: جلدِ اول

دیوانِ کاملِ شمس مغربی

دیوانِ محمد شیرین مغربی

بخشِ صفویان از کتابِ خلاصۃ التواریخ

داستان ہا و قصہ ہا - مجتبیٰ مینوی

واج شناسیِ تاریخیِ زبانِ فارسی

تاریخ و فرہنگ - مجتبیٰ مینوی

کلیاتِ عراقی - شیخ فخرالدین ابراہیم ہمدانی متخلص بہ عراقی

دیوانِ سلمان ساوجی

تاریخ و عقائدِ اسماعیلیہ - فرہاد دفتری (فارسی ترجمہ)

تمہیدات - ابوالمعالی عبداللہ بن محمد بن علی بن الحسن بن علی المیانجی الہمدانی ملقب بہ عین القضات

فرہنگِ واژہ نمائے حافظ

پلی میانِ شعرِ ہجائی و عروضیِ فارسی در قرونِ اولِ ہجری: ترجمہ ای آہنگین از دو جزوِ قرآنِ مجید

دیوانِ اشعارِ ناصر بخارائی

مجموعۂ نامہ ہائے افضل الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی

شرحِ جامعِ مثنویِ معنوی: دفترِ ششم - کریم زمانی

ترکی

شہریار: و آذربایجان دیلیندہ اثرلری

خلاصۂ رہنمائے فارسی

قواعدِ فارسی

قواعدِ فارسیِ سلیمیہ
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

اقبال: مسائل و مباحث - سید عبداللہ

تذکارِ اقبال - منشی محمدالدین فوق

دانائے راز - سید نذیر نیازی

ساقی نامہ - علامہ اقبال

سرگذشتِ اقبال - عبدالسلام خورشید

اقبال کے حضور: نشستیں اور گفتگوئیں - سید نذیر نیازی

اقبال کی صحبت میں - محمد عبداللہ چغتائی

اقبال درونِ خانہ: جلدِ اول - خالد نظیر صوفی

اقبال درونِ خانہ: جلدِ دوم - خالد نظیر صوفی

اقبالیاتِ نذیر نیازی

علامہ اقبال: شخصیت اور فکر و فن - رفیع الدین ہاشمی

نذرِ اقبال: سر عبدالقادر کے مضامین، مقالات، مقدمات اور مکاتیب کا مجموعہ

اندازِ محرمانہ: اقبال کی تصانیف پر نئی روشنی - خرم علی شفیق

جاویدنامہ: تحقیق و توضیح - ڈاکٹر محمد ریاض

علم الاقتصاد - علامہ اقبال

کلیاتِ باقیاتِ شعرِ اقبال: متروک اردو کلام

اقبالیاتِ کے سو سال: علامہ اقبال کے فکر و فن پر منتخب مقالات

اقبال کا ادبی نصب العین

مطالعۂ تلمیحات و اشاراتِ اقبال: حصۂ اول

مطالعۂ تلمیحات و اشاراتِ اقبال: حصۂ دوم

مثنویِ سحرالبیان - میر حسن دہلوی

فارسی

نصفِ جہان فی تعریف الاصفہان - محمد مہدی بن محمد رضا الاصفہانی

دیوانِ طائی شمیرانی: جلدِ اول

دیوانِ طائی شمیرانی: جلدِ دوم

وصلت نامہ - شیخ فریدالدین عطار

تاریخِ ادبیاتِ عرب - اکبر بہروز

بدایع الافکار فی صنایع الاشعار - میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری

برگزیدۂ باغِ ارم - مولانا کمال الدین بنائی

تاریخِ ادبیاتِ ایران: از قدیم ترین عصرِ تاریخی تا عصرِ حاضر: جلدِ اول - میرزا جلال الدین ہمائی اصفہانی

تاریخِ ادبیاتِ ایران: از قدیم ترین عصرِ تاریخی تا عصرِ حاضر: جلدِ دوم - میرزا جلال الدین ہمائی اصفہانی

دیوانِ مشفق تہرانی

تصوفِ اسلامی و رابطۂ انسان و خدا - رینولد ا. نیکلسون (فارسی ترجمہ)

بیست متنِ فلسفی-عرفانی بہ پارسی و تازی (فارسی + عربی)

بصیرت نامہ - عبدالرزاق دنبلی 'مفتون'

روضات الجنات فی اوصاف مدینۃ ہرات: بخشِ یکم - معین الدین محمد زمچی اسفزاری

روضات الجنات فی اوصاف مدینۃ ہرات: بخشِ دوم - معین الدین محمد زمچی اسفزاری

مثنویِ معنوی: دفترِ اول و دوم

مثنویِ معنوی: دفترِ سوم و چہارم

مثنویِ معنوی: دفترِ پنجم و ششم

قانونِ ادب: جلدِ اول - ابوالفضل حبیش بن ابراہیم بن محمد تفلیسی

قانونِ ادب: جلدِ دوم - ابوالفضل حبیش بن ابراہیم بن محمد تفلیسی

قانونِ ادب: جلدِ سوم - ابوالفضل حبیش بن ابراہیم بن محمد تفلیسی

رنگارنگ: جلدِ اول - علی اکبر عماد

رنگارنگ: جلدِ دوم - علی اکبر عماد

گزیدۂ مقالاتِ مجمعِ بزرگداشتِ حکیم محمد فضولی (فارسی + ترکی)

قرائتِ فارسی و دستورِ زبان: برائے سالِ دومِ دبیرستان ہا

رند و زاہد - حکیم ملا محمد فضولی

تجربۃ الاحرار و تسلیۃ الابرار: بخشِ نخست - عبدالرزاق دنبلی 'مفتون'

تجربۃ الاحرار و تسلیۃ الابرار: بخشِ دوم - عبدالرزاق دنبلی 'مفتون'

مقالاتِ محمود طرزی

ترانہ ہا - پرویز ناتل خانلری

دیوانِ میر سعید محمد کروخی متخلص بہ سید

تُرکان در ایران (فارسی ترجمہ)

در شبستانِ عرفان: مجموعۂ رسائلِ فارسی از پیرانِ ایران

رسائلِ عرفانی و فلسفیِ حکیم قاینی (فارسی + عربی)

دستورِ زبانِ فارسیِ عماد - سید اسماعیل عمادی حائری

نصایحِ لقمانِ حکیم

حکومتِ نادر شاہ: بہ روایتِ منابعِ ہلندی (فارسی ترجمہ)

رموزالعاشقینِ حکیمی

رباعیاتِ شیخ ابوالوفا خوارزمی

عربی

شرح دیوان حسان بن ثابت الانصاری

ترکی

فنِ صرف و نحوِ ترکی - میرزا محمد افشار

شمع و پروانہ - ذاتی

صحت و مرض - فضولی (ترکی ترجمہ)

فضولی: حیاتی، صنعتی، شعرلری

دیوانِ فضولی

دیوانِ نگاری

دیوانِ سحابی

نحوِ عثمانی - شیخ وصفی

لیلیٰ و مجنون - فضولی

کلیاتِ حضرتِ ہُدایی

دیوانِ سید عزیز محمود ہُدایی

قطب العارفین سید عزیز محمود ہُدایی: حیاتی، مناقبی و اثرلری

تاریخِ نعیما: روضۃ الحسین فی خلاصۃ اخبار الخافقین: جلدِ اول

نامق کمال‌ین خصوصی مکتوبلاری: ۱

کلاسیک تورکچہ دینی متن‌لر

انگریزی

A Literary History of the Arabs - Reynold A. Nicholson

The History of Sultan Mahmud of Ghazni

A Two-Colored Brocade: The Imagery of Persian Poetry - Annemarie Schimmel

Mystical Dimensions Of Islam - Annemarie Schimmel

Anvari's Divan: A Pocket Book for Akbar

As Through A Veil: Mystical Poetry In Islam - Annemarie Schimmel
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

شرحِ ضربِ کلیم - پروفیسر یوسف سلیم چشتی

اردوئے معلّیٰ - میرزا اسداللہ خان غالب

قواعدِ ترکی - منشی محبوب عالم

دیوانِ شور

کرسیاں: ایک المناک طربیہ - یوجین ایونسکو (اردو ترجمہ)

فارسی

بہارستان - عبدالرحمٰن جامی (روسی خط)

دیوانِ جامی: جلدِ اول

دیوانِ جامی: جلدِ دوم

دو شعرِ تاریخیِ شیدا - محمد رحیم شیدا

دو شعرِ شیدا - محمد رحیم شیدا

رباعیات و دوبیتی ہا - حیدری وجودی

شیرین و فرہاد و دوبیتی ہائے صوفی عشقری

سلسلۂ زرین - مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی

نقشِ امید: مجموعۂ شعر - حیدری وجودی

پیوندِ دل: شاملِ مخمساتِ محمد عبدالحمید 'اسیر' بر چند غزلِ ابوالمعانی بیدل

رباعیاتِ ظہیر فاریابی

عقدِ ثریا - غلام ہمدانی مصحفی

نالۂ نیلاب: گزینۂ شعرِ دستگیر پنجشیری

نظمِ دُرَر - غوث زمان شاہ غوث محمد

پیامِ قاصد - میرزا محمد نعیم قاصد

مکاتباتِ عبداللہ قطب شاہ

دیوانِ میلی مشہدی

جہان بینیِ عطار

ریاض الانشاء - خواجہ عمادالدین محمود گاوان الملقب بہ صدرِ جہان

بہارِ علوم - منشی مینڈو لال متخلص بہ زار

الٰہی نامہ - میر سید علی برقعی مجتہد قمی

استفادۂ دانشمندانِ مغرب زمین از جبر و مقابلۂ خیام

رسالۂ عشق و عقل: معیار الصدق فی مصداق العشق - شیخ نجم الدین رازی

دہ رسالۂ مترجمِ شیخِ اکبر محیی الدین ابی عبداللہ حاتمی طائی اندلسی مشہور بہ ابنِ عربی (فارسی ترجمہ)

تذکرۂ شیخ محمد بن صدیق الکججی (فارسی ترجمہ)

شرحِ عرفانیِ غزل ہائے حافظ: مجلدِ سوم - ابوالحسن عبدالرحمان ختمی لاہوری

دیوانِ میرزا یحییٰ مدرّس اصفہانی

نثر و شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ اول - عبدالباقی گولپینارلی (فارسی ترجمہ)

نثر و شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ دوم - عبدالباقی گولپینارلی (فارسی ترجمہ)

نثر و شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ سوم - عبدالباقی گولپینارلی (فارسی ترجمہ)

شرحِ مثنوی: جلدِ اول - حاج ملا ہادی سبزواری

شرحِ مثنوی: جلدِ دوم - حاج ملا ہادی سبزواری

شرحِ مثنوی: جلدِ سوم - حاج ملا ہادی سبزواری

جواہر الاسرار و زواہر الانوار: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ اول - کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی

جواہر الاسرار و زواہر الانوار: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ دوم - کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی

جواہر الاسرار و زواہر الانوار: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ سوم - کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی

جواہر الاسرار و زواہر الانوار: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ چہارم - کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی

شرحِ شوق: شرح و تحلیل بر اشعارِ حافظ: جلدِ یکم - سعید حمیدیان

شرحِ شوق: شرح و تحلیل بر اشعارِ حافظ: جلدِ دوم - سعید حمیدیان

شرحِ شوق: شرح و تحلیل بر اشعارِ حافظ: جلدِ سوم - سعید حمیدیان

شرحِ شوق: شرح و تحلیل بر اشعارِ حافظ: جلدِ چہارم - سعید حمیدیان

شرحِ شوق: شرح و تحلیل بر اشعارِ حافظ: جلدِ پنجم- سعید حمیدیان

تاریخِ روضۃ الصفا: فی سیرۃ الانبیاء والملوک والخلفاء: جلدِ اول - محمد بن خاوند شاہ بن محمود 'میرخواند'

گمشدۂ لبِ دریا: تأملی در معنی و صورتِ شعرِ حافظ

تفسیرِ قرآنِ کریم - ابوبکر عتیق سورآبادی

گل و نوروز - جلال طبیب شیرازی

دیوانِ بابا فغانی شیرازی

سیاحتِ افغانستان - میجر صاحب زادہ نور محمد شاہ

رسائلِ جوانمردان: مشتمل بر ہفت فتوّت نامہ

فرہنگ و ہنرِ ایرانی در سمرقند و بخارا

جُنگِ شعرائے متقدمین

انتخابِ نثر و نظمِ فارسی

جُنگِ فخری ہراتی

دیوانِ آتشکدۂ حجۃ الاسلام نیر - محمد تقی بن محمد نیر ممقانی

دیوانِ آتشکدۂ حجۃ الاسلام

رباب نامہ - سلطان ولد فرزندِ مولانا جلال الدین مولوی

شرحِ مثنوی: جلد یکم تا ہفتم - جعفر شہیدی

اسرارالغیوب: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ اول - خواجہ ایوب

اسرارالغیوب: شرحِ مثنویِ معنوی: جلدِ دوم - خواجہ ایوب

ترکی

صفحات - محمد عاکف ارصوی

دیوانِ اشعارِ ترکیِ سید عظیم شیروانی

دیوانِ مشتاق افندی

دیوانِ محبی: جلدِ اول

دیوانِ محبی: جلدِ دوم

تاجی زادہ جعفر چلبی: دوری، حیاتی، اثرلری، ادبی شخصیتی، غزل‌لری شرحی

لسانِ عثمانی: منظوم - علی اکرم

شاہ اسماعیل خطایی: دیوان، دہ نامہ، نصیحت نامہ و آنادولو خطایی‌لری

خطایی دیوانی: شاہ اسماعیل صفوی: ادبی حیاتی و نفس‌لری

دیوانِ شاہ اسماعیل صفوی خطائی

انگریزی

The Prosody of the Persians: According to Saifi, Jami, and Other Writers

Dissertations on the rhetoric, prosody, and rhyme of the Persians
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

سہ ماہی اردو: جلد ۵۰

مبادیِ علم النفس

مثنویِ بحرالمحبت - شیخ مصحفی

مکاتیبِ اکبر: حصۂ دوم - اکبر الٰہ آبادی

شعرالعجم: حصۂ پنجم - علامہ شبلی نعمانی

شہیدِ وفا

نظام الملک طوسی - مولوی محمد عبدالرزاق کانپوری

بجلی کے کرشمے - محمد معشوق حسین خان

ثانی اثنین - مولوی محمد عبدالحلیم شرر

کشاف الہدیٰ: یعنی مقدمۂ کتاب الہدیٰ - یعقوب حسن

معارف: جلد ۲۵، ۲۶

سیرۃ الرسول: جلدِ سوم - میرزا حیرت دہلوی

نجم السحر - مولوی عنایت اللہ دہلوی

افکارِ ابنِ خلدون - مولانا محمد حنیف ندوی

مقدمۂ ابنِ خلدون - مولانا سعد حسن خان یوسفی (اردو ترجمہ)

دیوانِ ذوق

دیوانِ ذوق

مثنویِ مولویِ معنوی: دفترِ اول و دوم - قاضی سجاد حسین (اردو ترجمہ)

مثنویِ مولویِ معنوی: دفترِ سوم و چہارم - قاضی سجاد حسین (اردو ترجمہ)

مثنویِ مولویِ معنوی: دفترِ پنجم و ششم - قاضی سجاد حسین (اردو ترجمہ)

مقدمۂ ابنِ خلدون - مولانا راغب رحمانی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: قبل از اسلام، تاریخ الانبیاء: حصۂ اول و دوم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ اول - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ دوم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ سوم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ چہارم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ پنجم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ ششم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ ہفتم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی، حافظ سید رشید احمد ارشد (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ ہشتم - حکیم احمد حسین الٰہ آبادی، حافظ سید رشید احمد ارشد (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ نہم - حافظ سید رشید احمد ارشد (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ دہم - حافظ سید رشید احمد ارشد (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ یازدہم - مولانا اختر فتح پوری (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: حصۂ دوازدہم - مولانا اختر فتح پوری (اردو ترجمہ)

مقدمۂ تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ اول - مولانا عبدالرحمٰن دہلوی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ دوم - علامہ حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ سوم - علامہ حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ چہارم - علامہ حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ پنجم - علامہ حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ ششم - علامہ حکیم احمد حسین الٰہ آبادی (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ ہفتم - مولانا ثناءاللہ محمود، مولانا محمد اصغر مغل (اردو ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ ہشتم - مولانا محمد اصغر مغل (اردو ترجمہ)

ترکی

ترجمہ و شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ یکم تا ششم - عابدین پاشا

کلیاتِ آثارِ ابنِ موسیٰ: یاخود ذات الجمال - عبدالحق حامد ترخان

دیوانِ حالت افندی

دیوانِ حافظ محمد ثبات الدین

کعبہ نامہ - غباری عبدالرحمٰن

دیوانِ قوسی تبریزی

قافلۂ شعرا - محمد توفیق

تورکچہ دیوان دیباجہ‌لری

عربی

بلاغۃ العربی فی القرن العشرین

دیوان ابن قلاقس

مقدمۃ ابن خلدون: الجزء الاول

مقدمۃ ابن خلدون: الجزء الثانی

حیاۃ ابن خلدون

فارسی

آثارِ بزرگان

نگاہی تازہ بہ عروض در اشعارِ ترکی

سجادہ نشینانِ بیہار: مشایخِ سخن پرداز

خاندانِ سعدالدین حموی - سعید نفیسی

جامع التواریخِ حسنی: بخشِ تیموریان پس از تیمور - تاج الدین حسن بن شہاب یزدی

دیوانِ کمال خُجندی (روسی خط)

فخری ہروی و سہ آثارِ او - حسام الدین راشدی (فارسی ترجمہ)

تذکرۂ روضۃ السلاطین و جواہر العجایب: مع دیوانِ فخری ہروی - سلطان محمد فخری بن محمد امیری ہروی

مدارالافاضل: مجلدِ اول - اللہ داد فیضی سرہندی

مدارالافاضل: مجلدِ دوم - اللہ داد فیضی سرہندی

مدارالافاضل: مجلدِ سوم - اللہ داد فیضی سرہندی

مدارالافاضل: مجلدِ چہارم - اللہ داد فیضی سرہندی

جستجو در احوال و آثارِ صفی علی شاہ

مجموعۂ مقالاتِ ہم اندیشیِ زبان و ادبیاتِ فارسی در سدۂ نہم

برگزیدۂ داستان ہائے شاہنامہ: از آغاز تا پیروزیِ کی کاوس بر شاہِ مازندران

ذخیرۂ خوارزمشاہی: کتابِ اول و دوم - حکیم سید اسماعیل جرجانی

ذخیرۂ خوارزمشاہی: کتابِ سوم - حکیم سید اسماعیل جرجانی

ذخیرۂ خوارزمشاہی: کتابِ چہارم و پنجم - حکیم سید اسماعیل جرجانی

تاریخِ محمدی: احسن التواریخ - محمد فتح اللہ بن محمد تقی ساروی

شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ اول - بدیع الزمان فروزانفر

شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ دوم - بدیع الزمان فروزانفر

شرحِ مثنویِ شریف: جلدِ سوم - بدیع الزمان فروزانفر

سِرِّ نے: نقد و شرحِ تحلیلی و تطبیقیِ مثنوی: جلدِ اول - عبدالحسین زرین کوب

سِرِّ نے: نقد و شرحِ تحلیلی و تطبیقیِ مثنوی: جلدِ دوم - عبدالحسین زرین کوب

کشف الحقایق - عزیزالدین نسفی

بیان التنزیل - عزیزالدین نسفی

آدابِ سخن: بحثِ مختصری دربارۂ اصولِ فنِ خطابہ در غرب - علی پاشا صالح

دیوانِ البسۂ مولانا نظام قاری، دیوانِ اطعمۂ مولانا ابو اسحاق حلاج شیرازی

صد و یک غزل - نقیب خان طغرل (روسی خط)

دیوانِ اشعارِ نقیب خان طغرلِ احراری (روسی خط)

محیطِ زندگی و احوالِ اشعارِ رودکی - سعید نفیسی

احوال و اشعارِ ابوعبداللہ جعفر بن محمد رودکی سمرقندی: مجلدِ اول - سعید نفیسی

احوال و اشعارِ ابوعبداللہ جعفر بن محمد رودکی سمرقندی: مجلدِ دوم - سعید نفیسی

اسلام و تصوف - ر. ا. نیکلسن (فارسی ترجمہ)

فرہنگِ داروہا و واژہ ہائے دشوار: یا تحقیق دربارۂ کتاب الابنیہ عن حقایق الادویہ

المعجم فی معائیر اشعار العجم - شمس الدین محمد بن قیس الرازی

المعجم فی معائیر اشعار العجم - شمس الدین محمد بن قیس الرازی

شرحِ رازِ منطق الطیرِ عطار

تاریخِ علم در اسلام و نقشِ دانشمندانِ ایرانی

دیوانِ عرفی شیرازی

گنجینۂ جواہر یا کشکولِ ممتاز - حاج شیخ مرتضیٰ احمدیان

ہجویات و ہزلیات - عبید زاکانی

ہنرِ شاعری: بوطیقا - ارسطو (فارسی ترجمہ)

ہشت بہشت - ملا عبدالحکیم عطا تتوی

یادنامۂ خواجہ نصیرالدین طوسی: مجلدِ اول

مقالہ ہا و رسالہ ہا - غلام رضا رشید یاسمی

مجلۂ دانشکدۂ ادبیاتِ علومِ انسانیِ دانشگاہِ فردوسیِ مشہد: شمارۂ سوم و چہارم: سالِ سی و یکم

یادبودِ سفارتِ استانبول - سید احمد خان ملک ساسانی

برگزیدۂ مشترکِ یاقوت حموی

کتاب الادوار فی الموسیقی - صفی الدین عبدالمؤمن بن یوسف بن فاخر الارموی البغدادی (عربی + فارسی ترجمہ)

ارمغانِ آصفی: حصۂ اول تا ہشتم - مولانا محمد عبدالغنی خان غنی

مقدمۂ ابن خلدون: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

مقدمۂ ابن خلدون: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

دیوانِ شانی تکلّو

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ سوم (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ چہارم (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ پنجم (فارسی ترجمہ)

تاریخِ ابنِ خلدون: جلدِ ششم (فارسی ترجمہ)

فرائد الادب - عبدالعظیم قریب

فرہنگِ نصیری: ترکیِ جغتایی، رومی، قزلباشی، روسی و قلماقی بہ فارسی - محمد رضا و عبدالجمیل نصیری

منشآتِ سلیمانی

پنج رسالہ در زبان شناسی

فتوّت نامۂ سلطانی، اخلاقِ محسنی، رسالۂ حاتمیہ - حسین واعظ کاشفی (روسی خط)

فتوّت نامۂ سلطانی - مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری

غزالان الہند - میر غلام علی آزاد بلگرامی

احیاء الملوک - ملک شاہ حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاہ محمود سیستانی

تاریخِ وصّاف: جلدِ چہارم - ادیب شہاب الدین (شرف الدین) عبداللہ بن عزالدین فضل اللہ شیرازی

حافظ نامہ: شرحِ الفاظ، اعلام، مفاہیمِ کلیدی، و ابیاتِ دشوارِ حافظ: بخشِ اول - بہاءالدین خرمشاہی

حافظ نامہ: شرحِ الفاظ، اعلام، مفاہیمِ کلیدی، و ابیاتِ دشوارِ حافظ: بخشِ دوم - بہاءالدین خرمشاہی

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ اول

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ دوم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ سوم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ چہارم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ پنجم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ ششم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ ہفتم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ ہشتم

فرہنگِ لغات و تعبیراتِ مثنویِ جلال الدین محمد بن محمد حسین بلخی: جلدِ نہم

ہفتاد و سہ ملت یا اعتقاداتِ مذاہب: رسالہ ای در فِرَقِ اسلام از آثارِ قرنِ ہشتمِ ہجری

نامہ ہائے عین القضات ہمدانی: جلدِ اول

نامہ ہائے عین القضات ہمدانی: جلدِ دوم

نامہ ہائے عین القضات ہمدانی: جلدِ سوم

دیوانِ غزلیاتِ مولانا شمس الدین محمد خواجہ حافظ شیرازی

داستانِ پیامبران در کلیاتِ شمس: شرح و تفسیرِ عرفانیِ داستان ہا در غزل ہائے مولوی: جلدِ اول

تذکرۂ مرآۃ الخیال - شیر علی خان لودی

ملوکِ بہمنی: نخستین حاکمانِ مستقلِ مسلمان در دکن

مفتاح المعاملات: متنِ ریاضی از قرنِ پنجم - محمد بن ایوب طبری

انگریزی

History of Indo-Persian Literature - Nabi Hadi

Muslim Saints and Mystics: Episodes from the Tadhkirat al-Auliya'

The Muqaddimah: An Introduction to History: Vol I - Ibn Khaldun

The Muqaddimah: An Introduction to History: Vol II - Ibn Khaldun

The Muqaddimah: An Introduction to History: Vol III - Ibn Khaldun

An Arab Philosophy of History: Selections from the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis

Ibn Khaldun: His Life And Work - Muhammad Abdullah Enan
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

فارسی بیں: غالب کا منتخب فارسی کلام مع ترجمہ - یونس جعفری

اقبال اور حافظ - کبیر احمد جائسی

فارسی

کوش نامہ - حکیم ایرانشان بن ابی الخیر

رخسارِ صبح: گزارشِ چامہ‌ای از افضل الدین بدیل خاقانی شروانی

تذکرہ نویسیِ فارسی در ہند و پاکستان - سید علی رضا نقوی

اشترنامہ - شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

نور الہدایہ - شیخ نجیب الدین رضا تبریزی

سیرتِ رسول اللہ: ترجمۂ سیرتِ ابنِ اسحاق - رفیع الدین اسحاق ابنِ محمد ہمدانی (فارسی ترجمہ)

الجانب الغربی فی حل مشکلات الشیخ محی الدین ابن عربی - ابوالفتح محمد بن مظفرالدین محمد بن حمیدالدین بن عبداللہ مشہور بہ شیخ مکی

روضۃ الشہدا - حسین واعظ کاشفی

مفتاح النجات - شیخ الاسلام احمد جام 'ژندہ پیل'

دیوانِ قصائدِ میرزا نصراللہ خان المتخلص بہ فدائی المخاطب بہ دولت یار جنگ بہادر

تاریخِ شعر و سخنورانِ فارسی در لاہور: از ظہورِ اسلام تا عصرِ شاہجہان - یمین خان لاہوری

عملِ صالح الموسوم بہ شاہجہان نامہ: جلدِ اول - محمد صالح کنبو

عملِ صالح الموسوم بہ شاہجہان نامہ: جلدِ دوم - محمد صالح کنبو

عملِ صالح الموسوم بہ شاہجہان نامہ: جلدِ سوم - محمد صالح کنبو

ہیلاج نامہ

واژہ ہائے نہج البلاغہ

ہزار و یک شب: ترجمہ از الف لیلہ و لیلہ: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

ہزار و یک شب: ترجمہ از الف لیلہ و لیلہ: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

ہزار و یک شب: ترجمہ از الف لیلہ و لیلہ: جلدِ سوم (فارسی ترجمہ)

ہزار و یک شب: ترجمہ از الف لیلہ و لیلہ: جلدِ چہارم (فارسی ترجمہ)

ہزار و یک شب: ترجمہ از الف لیلہ و لیلہ: جلدِ پنجم (فارسی ترجمہ)

نگاہی بہ سیرِ تصوف در افغانستان - عبدالحکیم طبیبی

ہفت قلزم: در لغات و مصطلحاتِ مستعملِ اہلِ عجم

دیوانِ فیضی

نقدِ شعرالعجمِ شبلی نعمانی - محمود شیرانی (فارسی ترجمہ)

فہرستِ مخطوطاتِ شفیع

پژوہش ۱۴: مسعود سعد سلمان

نامہ ہائے پراکندۂ قائم مقام فراہانی: بخشِ یکم

نامہ ہائے پراکندۂ قائم مقام فراہانی: بخشِ دوم

دیوانِ غنیمت کنجاہی

مکاتیبِ عبداللہ قطب بن محیی

فوائد الفؤاد: ملفوظاتِ روح افزائے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نطام الدین اولیاء بدایونی - امیر حسن علاء سجزی معروف بہ خواجہ حسن دہلوی

مجموعۂ اسناد و مدارکِ چاپ نشدہ دربارۂ سید جمال الدین مشہور بہ افغانی

مولانا خستہ از دیدگاہِ پژوہش گران

غزلیاتِ سعدی

سفرنامۂ میرزا فتاح خان گرمرودی بہ اروپا

نقدِ ادبی: سالِ چہارم: آموزشِ متوسطۂ عمومی - عبدالحسین زرین کوب، حمید زرین کوب

تاریخِ جہانگشائے نادری - میرزا مہدی خان منشی استرآبادی

تاریخِ منتظمِ ناصری: جلدِ اول - محمد حسن صنیع الدولہ اعتمادالسلطنہ

تاریخِ منتظمِ ناصری: جلدِ دوم - محمد حسن صنیع الدولہ اعتمادالسلطنہ

تاریخِ منتظمِ ناصری: جلدِ سوم - محمد حسن صنیع الدولہ اعتمادالسلطنہ

شعرِ بے دروغ، شعرِ بے نقاب - عبدالحسین زرین کوب

ارمغانِ نوید: مجموعۂ مقالات و اشعارِ استاد ابوالقاسم حبیب اللہی 'نوید'

رسالۂ آثارِ علوی - خواجہ ابوحاتم مظفر بن اسماعیل اسفزاری

درسی از دیوانِ حافظ - علی اصغر حکمت

جنبشِ ایران گرائی در ادبیاتِ آلمان: در مقدمۂ 'پیامِ مشرق' - علامہ اقبالِ لاہوری (فارسی ترجمہ)

نمونہ ہائے نظم و نثرِ فارسی: جلدِ دوم

تاریخِ افضل: یا بدایع الازمان فی وقایع کرمان - افضل الدین ابوحامد احمد بن حامد کرمانی

نمونہ ہائے شعرِ امروزِ افغانستان

زندگانیِ ادبی و اجتماعیِ استاد شہریار - احمد کاویانپور

نمونہ ہائی از نظم و نثرِ فارسی: با حواشی و توضیحات

سلطانِ طریقت: سوانحِ زندگی و شرحِ آثارِ خواجہ احمد غزالی

ترجمۂ تقویم الصحہ - ابن بطلان بغدادی (فارسی ترجمہ)

شرحِ معلقاتِ سبع - احمد ترجانی زادہ

ترجمۂ مبادی العربیہ: پایۂ چہارمِ رشتۂ علوم و معارفِ اسلامی (فارسی ترجمہ و تلخیص)

دیوانِ رفیع الدین لنبانی

منتخباتِ اشعارِ رشید یاسمی

نگارستانِ عجائب و غرائب

مناظرات و اخوانیاتِ فرخ - محمود فرخ

قرۃ العین: مشتمل بر امثال و حِکَمِ فارسی و عربی و نوادرِ حکایات

تاریخِ مازندران - ملا شیخ علی گیلانی

عربی

دیوان الامام الشافعی

دیوان الامام الشافعی

مبادی العربیۃ: فی الصرف والنحو: ۱ - رشید الشرتونی

مبادی العربیۃ: فی الصرف والنحو: ۲ - رشید الشرتونی

مبادی العربیۃ: فی الصرف والنحو: ۳ - رشید الشرتونی

مبادی العربیۃ: فی الصرف والنحو: ۴ - رشید الشرتونی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الاول - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الثانی - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الثالث - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الرابع - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الخامس - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء السادس - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء السابع - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر: الجزء الثامن - عبد الحی بن فخر الدین الحسنی

شرح المعلقات السبع - القاضی ابی عبداللہ الحسین بن احمد الزوزنی

ترکی

آذربایجان ادبیاتی: ۱ - فریدون بیگ کوچرلی

آذربایجان ادبیاتی: ۲ - فریدون بیگ کوچرلی

اسماعیل انقروی و مثنوی شرحی

شرحِ مثنوی: مجموعۃ اللطائف و مطمورۃ المعارف: جلدِ اول - اسماعیل رسوخیِ انقروی

مقاصدِ علیہ فی شرح التائیہ: ابن الفارض‌ین قصیدۂ تائیہ‌سی و شرحی - اسماعیل رسوخی انقروی

اویس نامہ - صبائی

فقرنامہ - خواجہ احمد یسوی

قصیدۂ بردہ (عربی + ترکی ترجمہ)

تصوف کلاسیک‌لری

دیوانِ سلطان بایزیدِ ثانی 'عدلی'

دیوانِ احمد قدوسی

دیوانِ عینی

دیوانِ عزیز محمود ہُدائی

دیوانِ روحی بغدادی

دیوانِ محمد فضولی بغدادی

دیوانِ خواجہ محمد مراد نقشبندی

دیوانِ عثمان سُروری

دیوانِ فطنت خانم خزینہ دار زادہ

دیوانِ حلیم گرای

دیوانِ شیخ امراح ارضرومی

دیوانِ محمد امین حلمی

دیوانِ حامی آمدی

دیوانِ عارف حکمت بک ہرسکلی

دیوانِ اسماعیل حقی بُرسوی

دیوانِ قاضی برہان الدین

دیوانِ عزت ملا قیچجی زادہ

دیوانِ راغب پاشا

دیوانِ غالب لسکوفچالی

دیوانِ لیلا خانم

دیوانِ یوسف نابی

دیوانِ یحییٰ نظیم

دیوانِ احمد ندیم

دیوانِ نفعی

دیوانِ پرتو پاشا

دیوانِ ترکیِ سلطان ولد

دیوانِ وہبی سنبل زادہ

دیوانِ شاکر پاشا

دیوانِ شمعی

دیوانِ شیخ الاسلام یحییٰ

دیوانِ عونی بک

دیوانِ ذاتی

حدیقۃ السعداء - محمد فضولی بغدادی

انگریزی

The Kashf al-mahjúb, the oldest Persian treatise on Súfiism
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

اربع عناصر - مولوی محمد ناصر علی غیاث پوری

صہبائے سخن - ڈاکٹر محمد عبدالحئی

نگارستانِ راحت: ترجمۂ مثنویِ غنیمت

انوار العیون فی اسرار المکنون: مترجمِ اردو - شاہ عبدالحق احمد ردولوی (فارسی + اردو ترجمہ)

کاملِ ابنِ اثیر - حصۂ اول (اردو ترجمہ)

کاملِ ابنِ اثیر - حصۂ دوم (اردو ترجمہ)

اردو شرحِ حجۃ اللہ البالغہ: جلدِ اول

وصیت نامہ و رسالۂ دانشمندی - شاہ ولی اللہ دہلوی (اردو ترجمہ)

فارسی

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ اول

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ دوم

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ سوم

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ چہارم

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ پنجم

اثر آفرینان: زندگی نامۂ نام آورانِ فرہنگیِ ایران (از آغاز تا سالِ ۱۳۰۰ ہجریِ شمسی): جلدِ ششم

امثالِ سائرہ از شعرِ متنبّی - صاحب بن عبّاد (فارسی ترجمہ)

دیوانِ نقی کمرہ ای

شرحِ حدیقۃ الحقیقۂ سنائی

خسرونامہ - فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراہیم عطار نیشابوری

آئینِ نگارش - حسین سمیعی

دیوانِ اشعارِ سید علی دعوتی ہمدانی داعی

کلیاتِ غالب

غزلیاتِ علی نقی کمرہ ای

شرحِ دیوانِ منسوب بہ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب - قاضی کمال الدین میر حسین بن معین الدین میبُدی یزدی

دیوانِ اشعارِ حکیم صفائے اصفہانی

شعر در عصرِ قاجار

مجموعۂ مقالاتِ کنگرۂ بزرگداشتِ حکیم سید اسماعیل جُرجانی

گلستانِ ہنر - قاضی میر احمد منشی قمی

سفرنامۂ فرہاد میرزا

منشآتِ فرہاد میرزا

مجمل التواریخ - ابوالحسن بن محمد امین گلستانہ

صفوۃ الصفا - ابنِ بزّاز اردبیلی

انوارِ سہیلی - حسین واعظ کاشفی

سفرنامۂ منظومِ حج - بانوئے اصفہانی

دیوانِ سلمان ساوجی

مجموعۂ اشعارِ میرزا علی خان ظہیرالدولہ 'صفا'

سفرنامہ و خاطراتِ امیر عبدالرحمٰن خان و تاریخِ افغانستان از ۱۷۴۷ تا ۱۹۰۰ م.

دیوانِ صائب

داستان ہائے مثنوی

تأثیرِ معنویِ ایران در پاکستان (فارسی + انگریزی + اردو)

جمعِ پریشان: طبقہ بندیِ موضوعیِ اشعارِ حافظ

لغات و اصطلاحاتِ فنِ کتاب سازی

تاریخِ خانقاہ در ایران

دریائے گوہر: جلدِ سوم: شاملِ گزیدۂ اشعارِ شعراء و گویندگانِ معاصر

دیوانِ نظیری

دیوانِ حزین: نسخۂ تصحیح کردۂ مصنف

طبقاتِ ناصری

نخبۃ الدہر فی عجائب البر والبحر - شمس الدین محمد بن ابی طالب انصاری دمشقی (فارسی ترجمہ)

منتخباتِ متونِ تاریخیِ فارسی: جلدِ اول

منتخبِ رونق المجالس، و بُستان العارفین و تحفۃ المریدین

شرحِ مخمس: از سرودہ ہائے آقائے حیدر تہرانی متخلص بہ 'معجزہ' - حاج شیخ محمد باقر ساعدی

فتوح البلدان - ابوالحسن احمد بن یحییٰ بلاذری (فارسی ترجمہ)

مکاتیبِ فارسیِ غزالی

جہانگیرنامہ - قاسم مدیح

مجموعۂ رسائلِ خطیِ فارسی: دفترِ اول

مجموعۂ رسائلِ خطیِ فارسی: دفترِ دوم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ سوم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ چہارم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ پنجم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ ششم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ ہفتم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ ہشتم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ نہم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ دہم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ یازدہم

مجموعۂ رسائلِ فارسی: دفترِ دوازدہم

مظہرالاسرار - عبدی بیگ شیرازی

منشأ الانشاء: جلدِ اول - نظام الدین عبدالواسع نظامی، ابوالقاسم شہاب الدین احمد خوافی متخلص بہ منشی

مسافرتِ ہندوستان - حاجی میرزا محمد معصوم نائب الصدر شیرازی معصوم علی شاہ

جانبِ ہندوستان آید ہمی - ضمیرہ غفّاراوا

سرمۂ اعتبار - رئیس احمد نعمانی

شرحِ رباعیاتِ جامی: در علمِ حقائق و تصوف - مولانا عبدالرحمٰن جامی

سادۂ آن مثنوی: بازسرائیِ مثنویِ معنوی ہمراہ با تفسیرِ ابیاتِ عرفانی و بازگردانیِ ابیاتِ عربی: جلدِ اول

ہفدہ رسالۂ فارسی

مجموعۂ اشعارِ ولی طواف کابلی

یمگان - خلیل اللہ خلیلی

مزرعۂ دہقان: دیوانِ اشعارِ غلام سرور 'دہقان' کابلی

ماتم سرا - استاد خلیل اللہ خلیلی

دیوانِ دلشاد پسروری

صحیفۃ الرضا (عربی + فارسی ترجمہ)

ادب شناسی - سید محی الدین ہاشمی

اضافہ - محمد معین

نسخۂ صحیحۂ یوسف و زلیخا - عبدالرحمٰن جامی

یادِ وطن: مجموعۂ اشعار - محمد اسحاق 'ثنا'

نامہ ہا سرنامہ ہا - حبیب اللہ رفیع

نامہ نویسی - محمد عبدالصبور طالب

زندگی نامہ و جزئیاتِ حضرتِ سید بہائی جان - سرمحقق نصراللہ سوبمن منگل

رہ آوردِ وحید

گنجینۂ بہارستان: مجموعہ ای از ۱۶ رسالہ در ادبیاتِ فارسی

گنجینۂ بہارستان: مجموعہ ای از ۱۱ رسالہ در ادبیاتِ فارسی/شعر

گنجینۂ بہارستان: مجموعۂ ۵ رسالہ در تاریخ

دیوانِ ارسلان طوسی

دیوانِ شریف تبریزی

خلاصۃ الاشعار فی الرباعیات - ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی

فخرالدین رازی و اندیشہ ہائے اخلاقی و تربیویِ او

یوسف و زلیخا - میرزا عبداللہ شہاب ترشیزی

مروج الذہب و معادنِ الجوہر: جلدِ اول - علی بن الحسین مسعودی (فارسی ترجمہ)

مروج الذہب و معادنِ الجوہر: جلدِ دوم - علی بن الحسین مسعودی (فارسی ترجمہ)

رسائلِ جامعِ خواجہ عبداللہ انصاری ہروی

دستورِ زبانِ فارسی: ۱ - حسن احمد گیوی، حسن انوری

دستورِ زبانِ فارسی: ۲ - حسن انوری، حسن احمد گیوی

اشاراتِ ایمانیہ - شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفہانی (فارسی + عربی)

مولانا خالد نقشبندی و پیروانِ طریقتِ او

مکتوبات: معہ مناقبِ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری و فضیلتِ ابن تیمیہ - شاہ ولی اللہ دہلوی

انفاس العارفین - شاہ ولی اللہ دہلوی

فتح الخبیر - شاہ ولی اللہ دہلوی

لطائفِ قدوسی - رکن الدین ابن عبدالقدوس گنگوہی

مرموزاتِ اسدی در مزموراتِ داودی - نجم الدین ابوبکر عبداللہ بن محمد رازی معروف بہ دایہ

قندیلِ حرم - نواب کلب علی خان رامپوری

عربی

الفوائد الضیائیہ - عبدالرحمٰن جامی

الفوائد الضیائیہ: المعروف بشرح الجامی: مع حاشیۃ الفرح النامی - نورالدین عبدالرحمٰن بن احمد الجامی

شرح ملا جامی: الفوائد الضیائیہ: الجزء الاول - عبدالرحمٰن بن احمد نورالدین الجامی

شرح ملا جامی: الفوائد الضیائیہ: الجزء الثانی - عبدالرحمٰن بن احمد نورالدین الجامی

ترکی

مزامیرِ داؤد

مختصر اصولِ فارسی

نوباوۂ قواعدِ فارسی

خلاصۂ قواعدِ فارسی

معلمِ قواعدِ فارسی

دیوانِ سالم

دیوانِ سلطان سلیمان قانونی 'محبی'

نصایح الوزراء والامراء: ویا کتابِ گلدستہ: نظامِ دولتہ متعلق رسالہ

دیوانِ نادرہ کاملہ (روسی خط)

دیوانِ شاہزادہ بایزید 'شاہی'

دیوانِ حُسین ندیم نخچوانی

یوسفِ مداح و مقتلِ حُسین

اون یئدینجی یوزییل تکیہ شاعری قول نسیمی (قرنِ دوازدہم کا خانقاہی شاعر قول نسیمی)

ندیم دیوانینداکی سویوت قاوراملار (دیوانِ ندیم میں تجریدی مفاہیم)

ذاتی دیوانینداکی سویوت قاوراملار (دیوانِ ذاتی میں تجریدی مفاہیم)

فتحِ قسطنطنیہ و تعریفِ آیاصوفیہ

غزل‌لر - حسین بایقرا (روسی خط)

دیوانِ ندیم

اشعارِ ندیم

جامع الدول: عثمانلی تاریخی (۱۲۹۹-۱۴۸۱) - منجم باشی احمد بن لطف اللہ (ترکی ترجمہ)

مثنویِ جامِ جم - اوحدالدین اوحدی مراغہ ای (ترکی ترجمہ)

جامِ جم - اوحدی مراغہ ای (ترکی ترجمہ)

عبدالرحمٰن الجامی و الفوائد الضیائیہ آدلی اثری

منجم باشی احمد بن لطف اللہ‌ین جامع الدول‌یندن حمدانی‌لر قسمی‌نین متن نشری و ترجمہ‌سی (ترکی + عربی)

مثنویِ روضۃ التوحید

انگریزی

Kitab Futuh Al-Buldan: Vol I

Kitab Futuh Al-Buldan: Vol II

El-Mas'udi's Historical Encylopaedia: Entitled "Meadows of Gold and Mines of Gems": Vol I

Capital Cities of Arab Islam - Philip K. Hitti

The Gûlistân of Sâdy: With Notes - Francis Gladwin

The Gulistan or Rose Garden: By Musle-huddeen Sheik Saadi, of Shiraz - Francis Gladwin
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

بوستانِ اخیار: یا تذکرۂ مشاہیرِ اکبرآباد - سعید احمد مارہروی

تاریخِ فرشتہ: جلدِ اول - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ دوم - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ چہارم - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ اول - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ دوم - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ سوم - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

تاریخِ فرشتہ: جلدِ چہارم - محمد قاسم فرشتہ (اردو ترجمہ)

فارسی

نورِ معرفت - میر عبدالواحد صادقی

شرحِ حال و آثارِ امیر حسینی غوری ہروی

سراغِ امت و سراغِ عشق - عبدالحکیم ضیائی

گلزارِ قندہار - حاج شیخ محمد حسن مولوی قندہاری

مجموعۂ پنج کتاب

حافظ در میانِ موافقان و مخالفانش - مصطفیٰ حسینی طباطبائی

دیوانِ مجمر اصفہانی

ترجمۂ تحت اللفظیِ قرآنِ کریم - مولانا محمود حسن شیخ الہند (فارسی ترجمہ)

مغازی: تاریخِ جنگ ہائے پیامبر - محمد بن عمر واقدی (فارسی ترجمہ)

مصفّیٰ و مسوّیٰ: شرحِ موطّا: جلدِ اول و دوم - شاہ ولی اللہ دہلوی

غزلیاتِ ملک الشعراء قاری عبداللہ

دستور اللغۃ المسمّیٰ بالخلاص - بدیع الزمان ابوعبداللہ حسین بن ابراہیم بن 'ادیب نطنزی'

فرہنگِ تاریخیِ زبانِ فارسی: بخشِ اول

مجمع البحرین - شمس الدین ابراہیم ابرقوہی

دیوانِ سید شرف الدین بوعلی قلندر

ملامتیہ، صوفیہ و فتوّت - ابوالعلاء عفیفی (فارسی ترجمہ)

مجموعۂ مقالاتِ ہمایشِ بزرگداشتِ شمس تبریزی

سراج الصالحین - بدرالدین بدری کشمیری

سایہ بہ سایہ: دفترِ مقالہ ہا و رسالہ ہائے عرفانی، ادبی و کتاب شناختی

مجموعۂ مقالاتِ ہمایشِ بزرگداشتِ راجی کرمانی

داستانی منظوم از منتخب الساداتِ جندقی

رباعی و رباعی سرایان: از آغاز تا قرنِ ہشتمِ ہجری

دنیائے دانستنی ہا: مضامینِ نو در شعرِ فارسی - محمد عبادزادہ کرمانی

سبکِ شعر در عصرِ قاجاریہ

نشانِ حیدر: معروف بہ تاریخِ تیپو سلطان - سید میر حسین علی کرمانی

حملۂ حیدری - میرزا محمد رفیع ابن محمد المشہدی المتخلص بہ باذل

افتخارنامۂ حیدری - میرزا آقا مصطفیٰ افتخارالعلماء 'صہبا'

حملۂ حیدری - ملا بمان علی راجی کرمانی

حملۂ حیدری - راجی کرمانی

تاریخِ پیمبرانِ اولوالعزم - سید عبدالحجۃ بلاغی

مکتوباتِ حضرت شاہ فقیراللہ علوی

اصول المقصود - مولانا شاہ تراب علی

لطائفِ اشرفی فی بیانِ طوائفِ صوفی - سید اشرف جہانگیر سمنانی

فوائد السالکین - بابا فرید شکر گنج

کتاب المکاتیب والرسائل الیٰ ارباب الکمال والفضائل - شیخ عبدالحق محدث دہلوی

تاریخِ فیروز شاہی - شمس سراج عفیف

عربی

دیوان ابن الجنّان الانصاری الاندلسی

دیوان ابن الفارض

دیوان ابن الفارض

دیوان ابن الشجری

دیوان قیس بن الملوح

ترکی

مجوہراتِ صائب تبریزی

فضولی: حیاتی و اثری - محمد فؤاد کوپریلی زادہ

کلیاتِ فضولی

انگریزی

A Tenth-Century Document of Arabic Literary Theory and Criticism: The sections on poetry of al-Bâqillânî's I'jâz al-Qur'ân

The Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haidar, Dughlat: A History of The Moghuls of Central Asia

The Oriental Geography of Ebn Haukal, An Arabian Traveller of The Tenth Century
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

کتاب الفِلاحت: جلدِ اول و دوم - علامہ ابوزکریا یحییٰ بن محمد اشبیلی (اردو ترجمہ)

جذب الاصفیا الیٰ فضائل المصطفیٰ

فارسی

نکاتِ بیدل

شرحِ سہ نثرِ ظہوری - مولوی امام بخش صہبائی دہلوی

تفسیرِ فتح العزیز معروف بہ تفسیرِ عزیزی - شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

تفسیرِ فتح العزیز - شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

جذب القلوب الیٰ دیار المحبوب - شیخ عبدالحق دہلوی

مہرِ نیمروز - میرزا اسداللہ خان غالب دہلوی

عجالۂ نافعہ - شاہ عبدالعزیز دہلوی

عجالۂ نافعہ: اصولِ حدیث - مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

نامۂ مینوی: مجموعۂ سی و ہشت گفتار در ادب و فرہنگِ ایران

گلچینِ صائب

دیوانِ اشعارِ شیخ احمد بہار: بہ لہجۂ خراسانی و فارسیِ دری

منتخباتِ ادبیاتِ فارسی - بدیع الزمان خراسانی

تاریخِ وصّاف الحضرۃ - عبداللہ ابن فضل اللہ شرف الدین شیرازی

توضیح دربارۂ برخی از لغات در دیوانِ ناصر خسرو

کلیاتِ دیوانِ میرزا علی خان لعلی ملقب بہ شمس الحکماء تبریزی (فارسی + ترکی)

دیوانِ اسداللہ خلعتبری تنکابنی

دیوانِ عبداللہ شہاب ترشیزی ہروی

دیوانِ علی اکبر گلشنِ آزادی

خلسہ: مشہور بہ خواب نامہ - محمد حسن خان اعتمادالسلطنہ

خطای نامہ - علی اکبر خطائی

شاہ اسماعیل صفوی: مجموعۂ اسناد و مکاتباتِ تاریخی ہمراہ با یادداشت ہائے تفصیلی

شاہ اسماعیلِ دومِ صفوی (فارسی ترجمہ)

آصف جاہی: یعنی نصابِ فارسی

عجالۂ نافعہ - حکیم محمد شریف خان دہلوی

ابوبکرِ صدیق: بررسی و تحلیلِ زندگانیِ خلیفۂ اول - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

عمرِ فاروق: بررسی و تحلیلِ زندگانیِ خلیفۂ دوم - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

عثمانِ ذوالنورین: بررسی و تحلیلِ زندگانیِ خلیفۂ سوم - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

علیِ مرتضیٰ: بررسی و تحلیلِ زندگانیِ خلیفۂ چہارم - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

منشآتِ میرزا محمود خان ملک الشعراء

نفثۃ المصدور - شہاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی

اسناد و مکاتباتِ تاریخیِ ایران: از تیمور تا شاہ اسماعیل

اسنادِ تاریخی دربارۂ روابطِ سیاسیِ شاہ عباس با شاہانِ قطب شاہیہ

اسناد و نامہ ہائے تاریخی: از اوائلِ دورہ ہائے اسلامی تا اواخرِ عہدِ شاہ اسماعیل صفوی

دیوانِ ابنِ حُسام

کوروش نامہ - بانو افسرالملوک عاملی

شرح و نقدِ قصیدۂ عربیِ دیوانِ ابنِ حُسام خوسفی

ترکی

دیوانِ ترکیِ ناظر شرفخانہ‌ای

عربی

دیوان الشریف الرضی: الجزء الاول

دیوان مولانا السید غلام علی الحسینی الواسطی البلکرامی المتخلص بآزاد
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

فائق البیان فی معانی کلمات القرآن (عربی + اردو)

دیوانِ واجد علی شاہ اختر: حصۂ اول

دیوانِ واجد علی شاہ اختر: حصۂ دوم

سوز و سازِ رومی

حکایاتِ رومی

فارسی

آموزہ ہائے اخلاقی در مثنوی

مثنویِ نُہ سپہر - امیر خسرو دہلوی

تاریخِ مزارِ شریف

فرہنگِ ایران در قلمروِ ترکان: اشعارِ فارسیِ نعیم فراشری: شاعر و نویسندۂ قرنِ نوزدہمِ آلبانی

تاریخِ آموزش در اسلام: از آغاز تا فروپاشیِ ایوبیان در مصر - احمد شلبی (فارسی ترجمہ)

دولتِ امویان در اندلس (فارسی ترجمہ)

رباعیاتِ سرمد

حسنِ مجتبیٰ: بررسی و تحلیلِ زندگانیِ خلیفۂ پنجم - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

الگوئے ہدایت: تحلیلِ وقائعِ زندگیِ پیامبرِ اکرم: جلدِ اول - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

الگوئے ہدایت: تحلیلِ وقائعِ زندگیِ پیامبرِ اکرم: جلدِ دوم - علی صلّابی (فارسی ترجمہ)

عکسِ مہ رویان، خیالِ عارفان: مفہوم شناسیِ خیال در آرائے مولانا

حیاتِ صحابہ: جلدِ اول - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

حیاتِ صحابہ: جلدِ دوم - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

حیاتِ صحابہ: جلدِ سوم - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

حیاتِ صحابہ: جلدِ چہارم - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

حیاتِ صحابہ: جلدِ پنجم - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

حیاتِ صحابہ: جلدِ ششم - علامہ شیخ محمد یوسف کاندھلوی (فارسی ترجمہ)

شرحِ مثنوی - محمد نعیم

یوسف و زلیخا - فردوسی

یوسف و زلیخا: محشّیٰ - مولانا نورالدین عبدالرحمٰن جامی

فرہنگِ جاوید

رسالۂ منشآتِ نورالدین عبدالرحمٰن جامی

مہر و مشتری: عشق نامہ - مولانا شمس الدین محمد عصّار تبریزی

دیوانِ ابنِ حُسام

مناہج الطالبین و مسالک الصادقین - سید محمد بخاری

تاریخ - شاہ محمود بن میرزا فاضل چراس (فارسی + روسی ترجمہ)

عرفانِ جامی - محمد اسماعیل مبلغ

کلیاتِ جامی: مع مثنویِ یوسف و زلیخائے ملا حاذق ہروی

فیضِ روح القدس - میرزا حسین خان ہمایونفر 'کاشف الدولہ'

یوسف و زلیخا - حکیم ابوالقاسم فردوسی

یوسف و زلیخا: مصوَّر - ابوالقاسم فردوسی

دیوانِ کاملِ اشعارِ فتح علی شاہ قاجار

کمالِ خجندی: استادِ غزل - اعلاخان افصح زاد (روسی خط)

روضۃ الفریقین

مرآت الاولیاء - شیخ محمد شعیب

سبک شناسیِ ہنرِ معماری در سرزمین ہائے اسلامی (فارسی ترجمہ)

طرب المجالس - میر حسینی ہروی

سفرنامۂ چین - خواجہ غیاث الدین 'نقاش'

چہل مجلس، یا رسالۂ اقبالیہ: امالیِ شیخ رکن الدین ابوالمکارم احمد بن محمد بیابانکی معروف بہ علاءالدولہ سمنانی

یوسف زلیخا - فردوسی

حملۂ حیدری - میرزا محمد رفیع ابن محمد المشہدی المتخلص بہ باذل

مجموعۂ اشعارِ صدرالدین محلّاتی شیرازی

دیوانِ امیر نظام الدین علی شیر نوائی 'فانی'

سفرنامۂ بلوچستان - علاءالملک

ضرب المثل ہائے عربیِ خوزستان: با شرحِ فارسی

کلیاتِ راسخ (فارسی + پشتو + انگریزی)

تبصرۃ العوام فی معرفۃ مقالات الأنام

مجموعۂ کمینہ: مقالہ ہائی در نسخہ شناسی و کتاب شناسی

فروغِ یزدان

دستورِ زبانِ فارسیِ عماد - سید اسماعیل عمادی حائری

مختصرِ دستورِ زبانِ فارسی - سید کمال طالقانی

عمق و اوج - امیر عباس حیدری

کتاب الامثلہ و صرفِ میر - میر سید شریف علی جرجانی

مثنویِ پیر و جوان - میرزا نصیرالدین اصفہانی معروف بہ خواجہ نصیرِ ثانی

سلسلۃ العارفین و تذکرۃ الصدیقین: در شرحِ احوالِ خواجہ عبیداللہ احرار - محمد بن برہان الدین سمرقندی

نگرشی بہ مرثیہ سرائی در ایران - عبدالرضا افسری کرمانی

ہور - سیمین دخت وحیدی

تاریخِ معارفِ افغانستان - جمیل الرحمٰن 'کامگار'

با لحظہ ہائے سبزِ بہار: گزیدۂ غزل ہا - حیدری وجودی

شرحِ رباعیاتِ جامی

مثنویِ بوعلی قلندر (فارسی + اردو ترجمہ)

مکثی بر توصیفِ خودی: یا افتخارنامۂ شاعران

فرہنگِ قوّاس - فخرالدین مبارکشاہ قوّاس غزنوی

رند و زاہد - محمد فضولی

دلیل السفراء: سفرنامۂ میرزا ابوالحسن خان شیرازی 'ایلچی' بہ روسیہ - میرزا محمد ہادی علوی شیرازی

آئینہ بندانِ حیرت 'بیدل' - محمد عبدالعزیز 'مہجور'

نیزار - محمد حنیف 'حنیف' بلخی

مردِ حق: شرحِ حالِ عارفِ کامل خلیفہ میر احمد صاحب - الحاج استاد محمد عبدالحمید اسیر 'قندی آغا'

ترکی

شرحِ قواعدِ فارسیہ

دیوانِ یوسف غریبی اربیلی

دیوانِ نعمان ماہر

دیوانِ نیازی

دیوانِ نیازیِ مصری

دیوانِ مصطفیٰ سامی

دیوانِ راغب پاشا

دیوانِ شیخ امراح ارضرومی

موائد العرفان - نیازیِ محمد مصری (ترکی ترجمہ)

پریخان سلطان - ممدوح مظلوم

عربی

کتاب الادراک للسان الاتراک - اثیرالدین ابی حیان الاندلسی

سلسلۃ الاولیاء - نوربخش قہستانی

صدی الحیاۃ: المرحلۃ الاساسیۃ

انگریزی

The first book of the Hadiqatu'l-Haqiqat

Farrukhi's Elegy on Mahmud of Ghazna
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

ترجمان الغیب - مولوی محمد احشتام الدین حقی دہلوی

فارسی

میرزا تقی خان امیر کبیر - عباس اقبال آشتیانی

بزرگانِ شیراز

دیوانِ شاپور تہرانی

فرہنگِ واژہ ہائے فارسی در زبانِ عربی

واژہ ہائے فارسیِ عربی شدہ (فارسی ترجمہ)

دیوانِ عاقل خان رازی خوافی

اشعارِ یونانی در دیوانِ کبیرِ مولوی

گلستانِ سعدی: با معنیِ واژہ ہا و شرحِ بیت ہا وہ جملہ ہائے دشوار و برخی نکتہ ہائے دستوری و ادبی

از چیزہائے دیگر: مجموعۂ نقد، یادداشت، بررسی، و نمایشوارہ - عبدالحسین زرین کوب

غم نامۂ رستم و سہراب: انتخاب و شرح

از سمرقند بہ کاشان: نامہ ہائے غیاث الدین جمشید کاشانی بہ پدرش

مؤنس العشاق - شیخ شہاب الدین یحییٰ سہروردی، عمادالدین عربشاہ یزدی

قواعد السلاطین - سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی

دیوانِ بدر چاچی

ہفت بندِ ہفتاد بند: ہفت بندِ حسن کاشی و مجموعۂ سیزدہ ہفت بند و یک تخمیس و تضمین بہ اقتفائے آن

سفرنامۂ اصفہان - میرزا غلام حسین افضل الملک

دیوانِ حسن کاشی - کمال الدین حسن بن محمود کاشی

دیوانِ سنجر کاشانی - میر محمد ہاشم سنجر کاشانی

دیوانِ اشعارِ صفائی جندقی

گنجینۂ بہارستان: مجموعۂ سہ رسالہ در پزشکی

تحفۃ العالم: در اوصاف و اخبارِ شاہ سلطان حسین صفوی - سید ابوطالب موسوی فندرسکی

چند امتیازنامۂ عصرِ قاجار

اسئلۂ یوسفیہ: جدالِ اندیشگیِ تفکرِ شیعۂ اصولی با اخباری: مکاتباتِ میر یوسف علی استرآبادی و شہید قاضی نوراللہ شوشتری

دو فرس نامہ: منثور و منظوم: در شناختِ نژاد و پرورش و بیماری ہا و درمانِ اسب

حدائق السحر فی دقائق الشعر - رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی معروف بہ وطواط

شہرستانِ تصوف: زندگیِ سہل ابن عبداللہ شوشتری

محافل المؤمنین - محمد شفیع حسینی عاملی

آثار و احیاء: متنِ فارسی دربارۂ فنِ کشاورزی - رشیدالدین فضل اللہ ہمدانی

اشعارِ فارسی سید محمد حسین شہریار: جلدِ اول

اشعارِ فارسی سید محمد حسین شہریار: جلدِ دوم

اشعارِ فارسی سید محمد حسین شہریار: جلدِ سوم

اشعارِ فارسی سید محمد حسین شہریار: جلدِ چہارم

تذکرۂ نتائج الافکار - محمد قدرت اللہ گوپاموی

تواریخِ آلِ سلجوق: تاریخِ سلجوقیانِ کرمان - محمد بن ابراہیم

تاریخِ ادبیات و فرہنگِ مازندران - نظام الدین نوری

تاریخِ ہرات - شیخ عبدالرحمٰن فامی ہروی

تحقیقِ انتقادی در عروضِ فارسی: و چگونگی و تحولِ اوزانِ غزل - پرویز ناتل خانلری

دہ رسالۂ محققِ بزرگ فیض کاشانی

خلاصۃ التواریخ - قاضی احمد منشی قمی

تاریخِ مبارکِ غازانی: داستانِ غازان خان - رشیدالدین فضل اللہ بن عمادالدولہ ابوالخیر

ہمای و ہمایون - خواجو کرمانی

تأثیرِ پندِ پارسی بر ادبِ عرب: پژوہشی در ادبیاتِ تطبیقی - عیسیٰ العاکوب (فارسی ترجمہ)

حیرت نامہ: سفرنامۂ میرزا ابوالحسن خان ایلچی بہ لندن

تحفۃ اہل العرفان: شرف الدین ابراہیم بن صدرالدین روزبہانِ ثانی

کتابِ سومِ ابتدائی

خفیف شیرازی: عارفِ بزرگِ قرنِ چہارمِ ہجری

تاجرِ ونیسی - شکسپیر، احمد بہمن یار

ہاملت، رمو و ژولیت، ماکبت - شکسپیر، سلطان حمید امیر سلیمانی

سفرنامۂ میرزا صالح شیرازی

دستورِ زبانِ تُرکیِ ایرانی - احمد کاویانپور

زفرہ: تاریخ و جغرافیا، شرحِ حالِ علماء و شعراء، آداب و رسوم

منتخبِ اشعارِ بدرالدین کتابی

جغرافیائے تاریخیِ سرزمین ہائے اسلامی

آشتی با قاآنی: زندگی، شعر و برگزیدہ ای از تغزلاتِ قاآنی

تذکرۂ خاوری: یا خاتمۂ روزنامچۂ ہمایون - فضل اللہ حسین شیرازی خاوری

عرایس الجواہر و نفایس الاطایب - ابوالقاسم عبداللہ کاشانی

چہرۂ شیرین

منتخب از مجموعۂ بیاناتِ شیبانی

تحفۃ الاخوان: در بیانِ اصولِ فتوّت و آدابِ فتیان

یوسف و زلیخا: از تفسیرِ فارسیِ تربتِ جام

دیوانِ کمال الدین مسعود خجندی

ظفرنامۂ خسروی: شرحِ حکم روائیِ سید امیر نصراللہ بہادر سلطان بن حیدر در بخارا و سمرقند

تشیع و ولایتِ اہلِ بیت در ادبِ قدیمِ فارسی: جُنگِ عبدالکریم مداح

جنگ نامۂ کشم، و جرون نامہ

دو سفرنامۂ حج: سفرنامۂ حجِ ابوالقاسم مرجانی آیین کلایی و تفصیلِ سفرِ مکۂ معظمۂ میرزا محمود خان مدیرالدولہ

مسخر البلاد: تاریخِ شیبانیان - محمد یار بن عرب قطغان

تاریخِ راقم - میر سید شریف راقم سمرقندی

تاریخِ شاہیِ قراختائیانِ کرمان

دیوانِ امینی تبریزی

نامۂ احمد شاہ بابا بہ نامِ سلطان مصطفیٰ ثالث عثمانی

شعر و شاعریِ عرفی - آقا سید محمد علی داعی الاسلام

گلشنِ معرفت - صالح محمد دردمند باطنی

قصۂ باتصویرِ احمد جامی

صورت گران و خوش نویسانِ ہرات در عصرِ تیموریان - علی احمد نعیمی

شیخ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری و سہمِ او در نثرِ متصوفانۂ فارسی

مثنویِ شمس و قمر: بہ انضمامِ غزلیات و اشعارِ پراگندہ - خواجہ مسعود قمی

شعراء و فضلاء در بارگاہِ ملوکِ کرتِ ہرات

رسالۂ مزاراتِ بابرکاتِ ہرات

خلاصۃ السیر: تاریخِ روزگارِ شاہ صفی صفوی - محمد معصوم بن خواجگی اصفہانی

دیوانِ شرقی - یوہان ولفگانگ فون گوتہ (فارسی ترجمہ)

گزیدۂ حدیقۃ الحقیقہ و شریعتۃ الطریقہ

خلاصۃ التواریخ: جلدِ اول - قاضی احمد بن شرف الدین الحسین الحسینی القمی

خلاصۃ التواریخ: جلدِ دوم - قاضی احمد بن شرف الدین الحسین الحسینی القمی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ اول - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ دوم - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ سوم - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ چہارم - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ اول، دفترِ اول - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

مطلعِ سعدین و مجمعِ بحرین: جلدِ اول، دفترِ دوم - کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی

دیوانِ مدہوش تہرانی

نصاب الصبیان - ابونصر فراہی

کلیاتِ شیخ سعدی شیرازی

زاد العارفین - خواجہ عبداللہ انصاری

دستورِ دبیری - محمد بن عبدالخالق میہنی

دیوانِ میرزا ہادی سمرقندی

دیوانِ لعلی حکیم

گوہر کدہ: فنون و صنایعِ ادبی: جلدِ اول و دوم - محب علی قنبری

نامہ ہائے سیاسیِ دہخدا

مبانیِ علمیِ دستورِ زبانِ فارسی

دیوانِ حکیم افضل الدین محمد مرقی کاشانی 'بابا افضل'

جانِ معنی: زندگی و شعرِ کمال الدین اسماعیل

دیوانِ اشعارِ حاج سید ہادی اسدآبادی متخلص بہ روح القدس

دیوانِ صغیر اصفہانی

پس چہ باید کرد - علامہ اقبالِ لاہوری

فارسی سرایانِ مہاجر در دورۂ سلاطینِ مملوک

مثل ہا و حکمت ہا در آثارِ شاعرانِ قرنِ سوم تا یازدہمِ ہجری

مخزن الوقایع: شرحِ ماموریت و مسافرتِ فرخ خان امین الدولہ - حسین بن عبداللہ سرابی

گزارشِ کویر: سفرنامۂ صفاءالسلطنہ نائینی - میرزا علی خان نائینی صفاءالسلطنہ

واژہ نامۂ بسامدیِ شعرہائے شہید بلخی

روزنامہ ہائے مرآت السفر و اردوئے ہمایون - محمد حسن خان اعتمادالسلطنہ

دیوانِ کاملِ وحشی بافقی

مجنون و لیلیٰ - عبدی بیگ شیرازی

گلچینی از دیوانِ آقا محمد کاظم والہ اصفہانی

نقدِ شعرالعجمِ شبلی نعمانی - محمود شیرانی (فارسی ترجمہ)

برگزیدۂ سیاست نامہ (سیر الملوک)

شہر آشوب در شعرِ فارسی - احمد گلچینِ معانی

تعلیقات و حواشی بر تجارب السلف - حسن قاضی طباطبائی

زنبیل - شاہزاد حاجی فرہاد میرزا معتمدالدولہ

تجارب السلف: در تواریخِ خلفا و وزرائے ایشان - ہندوشاہ بن سنجر بن عبداللہ صاحبی نخجوانی

رباعیاتِ ملا حبیب اللہ مجتہد کاشانی

تاریخی از زبانِ تازی در میانِ ایرانیان پس از اسلام: از آغازِ فرمانروائیِ تازیان تا برافتادنِ خلافتِ عباسیان

دیوانِ شرف جہان قزوینی

دیوانِ شریف تبریزی

دیوانِ مانی مشہدی

دیوانِ امیر ہمایون اسفراینی

دیوانِ آصفی ہروی

لغاتِ عامیانۂ فارسیِ افغانستان - عبداللہ افغانی نویس

دیوانِ شاہد - میرزا محمد باقر دانش فر

گنجینۂ عرفان

کلیاتِ قہرمان: میرزا قہرمان پاک بین ملایری

ریاض السیاحۃ - حاجی زین العابدین شیروانی

جامع التواریخ: جلدِ اول و دوم - رشیدالدین فضل اللہ

لُبِ لُبابِ مثنوی - حسین واعظ کاشفی

لُبِ لُبابِ مثنوی - مولانا ملا حسین کاشفی

کاروانِ محبت - طغرل احراری

مجموعۂ آثارِ حاج شیخ حسن نوری: دفترِ اول

دیوانِ حافظ: بر اساسِ نسخہ ہائے خطیِ سدۂ نہم

قم نامہ: مجموعۂ مقالات و متون در بارۂ قم

تاریخ الاطناب فی شرح الشہاب - ابوالحسن علی بن احمد معروف بہ 'ابن القضاعی'

ترکی

اصطلاحاتِ ادبیہ - معلم ناجی

قصۂ یوسف

احسن التواریخ - حسن بیگ روملو (ترکی ترجمہ)

یاووز سلطان سلیم‌ین فارسچا بیت‌لریله ترجمه‌لری (یاووز سلطان سلیم کی فارسی ابیات اور اُن کا ترجمہ)

دیوانِ بلاغت عنوانِ اسرار ددہ افندی

عثمانی تذکره‌لرینده آذربایجان شاعرلری (عثمانی تذکروں میں آذربائجان کے شعراء)

شمس‌الدین سامی‌نین دیلچی‌لیگی و نو اصول صَرفِ ترکی آدلی گرامری (شمس الدین سامی کی زبان شناسی اور اُن کا 'نو اصول صَرفِ ترکی' نامی دستورِ زبان)

دیوانِ کبیر: ۱ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۲ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۳ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۴ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۵ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۶ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

دیوانِ کبیر: ۷ - مولانا جلال الدین (ترکی ترجمہ)

عربی

القند فی ذکر علماء سمرقند - نجم الدین عمر بن محمد بن احمد النسفی

انگریزی

Shah Tahmasp and The Uzbeks
 
آخری تدوین:
Top