چناچم در دِلے حاضر کہ جاں در جسم و خوں در رگ

عاطف سعد

محفلین
de7voop-e6065c04-31dc-4c43-b686-2619e5430914.jpg
 
Top