شیخ ابو سعید صفوی

  1. کاشفی

    محبوبِ دوستانِ محمد علی علی - شیخ ابو سعید صفوی

    محبوبِ دوستانِ محمد علی علی (شیخ ابو سعید صفوی) محبوب دوستان محمد علی علی مطلوب عاشقان محمد علی علی کون و مکاں ز نور رخت گشت منور اے شمع شبستان محمدؐ علی علی اے باب و در علم نبوت ابو تراب سر چشمہ فیضان محمد علی علی فرمود مصطفیٰؐ بہ مقام غدیر خم مولائے غلامان محمد علی علی آں ساقیٔ کوثر کہ...
Top