بصری حرف شناس

  1. الف نظامی
  2. نبیل
  3. ابو کاشان
  4. نبیل
  5. قیصرانی