شیر محمد مے نوش

  1. الف نظامی

    کلامِ اقبال کے پشتو زبان میں تراجم

    امیر حمزہ شنواری ارمغانِ حجاز : اقبال اکادمی پاکستان کراچی سید راحت زا خیلی بانگِ درا : اقبال اکادمی پاکستان کراچی سمندر خان سمندر اسرارِ خودی : پاکستان پبلی کیشنز کراچی رموزِ بیخودی: پاکستان پبلی کیشنز کراچی پروفیسر سید الابرار پہ اسلام کنبے و مذہبی افکار و نوے تشکیل : اقبال اکادمی پاکستان...
Top