دیوان حافظ

  1. شاکرالقادری

    دیوانِ حافظ کے اوزان

    ردیف ۔۔۔۔۔۔۔ وزن ۔۔۔۔۔۔ تعداد ابیات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تمام ابیات میں سے تناسب 1 ۔۔ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن (رمل مثمن مخبون محذوف)۔۔۔۔۔۔ 1174۔۔۔۔۔۔ %24.87 2 ۔۔ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)۔۔۔۔۔۔ 1119 ۔۔۔۔۔۔ %23.44 3...
Top