پاکستان ہماری منزل تھا - جدول :تازہ ترین

ابو کاشان

محفلین

پاکستان ہماری منزل تھا
جدول :تازہ ترین


صفحہ | تحریر| کارکردگی | بارِ اوّل | کارکردگی| بارِ دوم | کارکردگی | بارِ آخر | کارکردگی | مجموعی کارکردگی
صفحہ 1 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 2 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 3 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 4 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 5 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 6 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 7 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 8 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 9 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 10 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 11 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 12 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 13 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 14 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 15 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
صفحہ 16 | شکاری/عدنان زاہد | 20% | ابو کاشان | 20%| -| -| -| -| 40%
 
Top