م۔۔یرا لکھا ھوا غزل

سردار ظھير حسين ملوڪاڻي نے 'سندھی فورم' کی ذیل میں اس موضوع کا آغاز کیا، ‏مارچ 5, 2020

 1. سردار ظھير حسين ملوڪاڻي

  سردار ظھير حسين ملوڪاڻي محفلین

  مراسلے:
  37
  ت۔ون ج۔ي اچي ويھ۔ي مون۔سان تہ ڪ۔۔مال ٿئی پ۔وندو،
  ت۔ون ج۔ي چپ منھ۔نجي چپن س۔ان ملائی، ڪ۔۔مال ٿئی پ۔وندو!

  تون جي پن۔ھنجا زل۔۔ف کولي منھن۔جي اڳ۔يان ويھ۔ي پوندي،
  جان۔۔م؛ من۔ھن۔جي شاع۔ري لکڻ جو ڪم۔۔ال ٿئی پوندو!

  ت۔ون جي مغ۔موم عاش۔قن جي مح۔فل وي۔ھي پوندي،
  تہ ان۔ھن ج۔ي م۔حفل جو ان۔داز ڪ۔۔مال ٿئی پوندو!

  ت۔ون جي ڪ۔نھن کي ٻانھ۔ تي سھ۔ماري س۔مھي پوندي،
  تہ ان پن۔ھو' جي خ۔واب ڏس۔ڻ جو انداز ڪ۔۔مال ٿئی پوندو!

  ظھی۔۔رھون تہ عج۔ب آھ۔ی ان ت۔ی غ۔زل ڪھڙو لکجي،
  اگ۔ر ڪ۔و لکي وڃي ت۔ہ ان شاع۔ر جي ش۔اع۔ري ڪ۔۔مال ٿئ۔ی پون۔دو!
   
  مدیر کی آخری تدوین: ‏مارچ 6, 2020

اس صفحے کی تشہیر